o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2022
2021
2020

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Srovnání osmi dostupných překladů Bible do češtiny


Břeťa Fajmon, datum poslední úpravy 23.3.2015

Tento článek doplňuje sérii České překlady Bible (tam najdete i význam zkratek jednotlivých překladů) pokusem o podrobnější srovnání překladu z pohledu prvních pěti žalmů a z pohledu prvních dvou kapitol listu Efezským. V závěru článku bych se rád pokusil o stručné vystižení každého z překladů, pokud je něco takového vůbec možné.

A) Srovnání českých překladů biblické knihy Žalmy

 • Žalm 1,1-2
  • (ČSP) Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemů, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne, ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. ČSP je jednoznačně nejpřesnější (daná tři slovesa se co nejvíce snaží přeložit jako perfekta, tj. dokonavým způsobem -- nežije, nezastaví se, neusedne). Velmi přesně je přeloženo "ničema". Vynikající je užití slova "rozjímá" (stejně jako ČEP). V současné češtině asi vhodnější svým "oblíbil si" (stejně jako ČEP) spíše než doslovným "zalíbení" (které má v poznámce).

  • (BK) Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá, ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí. BK překládá perfekta nedokonavým způsobem. "A v zákoně Hospodinově jest líbost jeho" je přesnější než ČSP, který zvolil překlad podstatného jména slovesem a má tuto skutečnost uvedenu v poznámce (ČSP má odkaz na podstatné jméno znázorněný indexem číslo 7). Některé formulace jsou pro dnešního čtenáře archaické, až nesrozumitelné ("po radě", "na stolici", "líbost"). "Bezbožný" je přeloženo příliš volně, protože mnozí čtenáři v tomto slově nespatří násilí a ničení něčeho dobrého, co stvořil Bůh (a to vše je v tomto slově obsaženo). Překlad BK je unikátní v tom, že modeluje přesně stejný slovosled, jaký je v hebrejském originálu, což si dnes už nemůže dovolit žádný překlad Bible do současné češtiny (snad s výjimkou překladu SPMP).

  • (ČEP) Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků,
   který nestojí na cestě hříšných,
   který nesedává s posměvači,
   nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon,
   nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
   ČEP nahrazuje všechna archaická slova BK modernějšími obraty. Je melodický a úderný. Perfekta, stejně jako BK, nepřeložil tak vhodně jako ČSP. "svévolník", stejně jako BK, překládá příliš volně -- nejde jen o vlastní vůli, ale o ničení Božího stvoření a řádu.

  • (B21) Blaze člověku,
   který nechodí, jak radí ničemní,
   na cestě hříšných nestojí,
   ve spolku posměvačů nesedí.
   Zákon Hospodinův je jeho radostí.
   O tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí.
   Oceňuji zajímavý počin B21 žalmy do češtiny zveršovat -- tím je celkový charakter jiný než jakýkoli překlad Žalmů do češtiny (a zhudebnění některých od Jany Peřtové plní účel, ke kterému žalmy sloužily -- byly to písně). Překlad jednotlivých slov je překvapivě přesný: "blaze", "nechodí", "ničemní" je naprosto přesně, "ve spolku" je mírně hanlivé a v současné češtině perfektně sedí. Jen B21 a SNC užívá gender senzitivní "člověk", a nikoli přesné "muž" (ve verši 1). Spojky "nýbrž", "proto" nesedí s hebrejským textem, ale jejich vypouštění při překladu souhlasí se žánrem poezie -- navíc v dnešní době stejně spojky neužíváme tak často, jako je tomu v biblické hebrejštině.

  • (SNC) Šťastný a Bohu vzácný je člověk,
   který se o životě neradí s nevěrci,
   nenaslouchá špinavostem hříšníků,
   nevysedává s těmi, kdo se všemu vysmívají,
   ale miluje Boží slovo a rozvažuje o něm dnem i nocí.
   Všechny předchozí překlady mají "blahoslavený" či "blaze" -- SNC se tento možná starší výraz snaží interpretovat jako "šťastný a Bohu vzácný", což je výborný počin tyto dvě hlediska (naše i Hospodinovo) při překladu uchovat ("šťastný" užito ještě v ČJB a PNS). Dále velmi vtipně zaměňuje sloveso a podstatné jméno a "nechodí podle rady" převádí na "neradí se o životě". "Nevěrci" je příliš volné (přesnější překlad potřebuje víc), i když správně obsahuje ten odstín, že už v samotném nevěření je něco negativního (negativní význam je dále zesílen "špinavostmi"). "Hospodinův zákon" je dosti volně, ale interpretačně podle mého soudu výborně nahrazen jako "Boží slovo". (verš 2) "miluje" je zajímavá jedinečná alternativa. Užití slova "rozvažuje" je snad nejtrefnější ze všech českých překladů.

  • (ČJB) Šťastný muž, jenž nedbá rady bezbožníků,
   a na cestě pobloudilých nepostává
   ani nezasedá mezi posměváčky,
   ale má zalíbení v Jahvově zákoně
   a ve dne v noci si tiše přeříkává jeho zákon.
   "Šťastný" je modernější než tradiční "blaze". "Bezbožník" je pro přesný překlad příliš volný termín. Velmi zajímavá alternativa překladu je popis hříšníka jako "pobloudilého" (hříšník = ten, co zbloudil od cíle, pro který byl stvořen). Jako jediný překlad užívá přesné slovo "zalíbení" (ještě též ČSP v poznámce, pak BK archaické "líbost"). Místo "v Jahvově zákoně" bych já osobně přeložil "v Jahveho zákoně". "Posměváčky" je vtipné označení těchto lidí. ČJB tedy nenahradil tradiční "bezbožník" přesnějším překladem, ale jinak přichází s řadou slov, které jsou pro český překlad jedinečné. Prozrazuje užití bohatého jazyka. "si tiše přeříkává" ve verši 2 je přesná alternativa rozjímání nad zákonem.

  • (PNS) Šťastný je muž, který nechodil podle rady ničemných
   a nestál na cestě hříšníků
   a neseděl na sedadle posměvačů,
   ale jeho potěšení je v Jehovově zákoně,
   a v jeho zákoně si čte polohlasem dnem i nocí.
   Překlad perfekt minulým časem (nechodil, nestál, neseděl) je mezi českými překlady jedinečný a zajímavý a přesný. "V Jehovově zákoně" je podobný "v Jahvově zákoně" (ČJB), já osobně bych pro lepší libozvučnost přeložil "v Jahveho zákoně". "Potěšení" je dobrá alternativa k "zalíbení" (ČJB), "čte polohlasem" je přesná interpretace "rozjímání" (ČSP, ČEP), velmi blízká "přeříkává si" (ČJB).

  • (SPMP) Blaho muže, jenž nechodívá podle smýšlení zlovolných
   a nestává na cestě hříšníků a nesedává v zasedání posměvačů,
   nýbrž jeho potěšení je v zákoně Hospodinově,
   takže dnem i nocí o jeho zákoně rozjímá.
   "Blaho muže" je jedinečná formulace, protože hebrejské :ašréé je podstatné jméno, i za cenu toho, že v této úvodní větě pak v českém překladu chybí sloveso; "nechodívá" je jedinečná koncovka, "smýšlení" je jedinečná odchylka (všechny ostatní překlady zde mají "rady"), "zlovolných" je stejné jako v českém překladu Weingreenovy učebnice hebrejštiny, ale zatím žádný z výše uvedených sedmi překladů tento výraz nepoužil. "Zasedání posměvačů" je stejně přesné jako v ČSP. "Potěšení" je přesné a stejné jako v PNS. "Rozjímá" je stejné jako ČSP a ČEP. Až na slovo "smýšlení" tedy SPMP vykazuje originalitu i přesnost.

 • Další dílčí odlišnosti v Žalmu 1:
  • verš 3: u přívodů vody (ČSP - zřejmě nejpřesnější), ; neopadává (ČSP - zřejmě nejpřesnější); ve svůj čas (ČSP + ČJB + SPMP ... nejpřesnější), v pravý čas (ČEP); vkořeněný (SNC), zasazený (ČSP, ČEP, ČJB, PNS,SPMP), štípený (BK), vsazený (B21); ovoce (všechny překlady kromě ČJB: plod);
  • verš 4: odvívané (ČSP), hnané (ČEP), rozmítá (BK), unáší (B21), unášená (ČJB), rozfoukává (SNC), zahání (PNS), odvívá (SPMP);
  • verš 5: ; shromáždění (všechny překlady kromě B21, které říká jen: uprostřed poctivých); spravedlivých (všechny překlady kromě B21 (poctivých) a SNC (dobří lidé; ti, kdo mu věří (verš 6))); SNC místo paralelismu "zlovolníci - hříšníci" vytváří paralelismus pomocí zdvojení slovesa (neobstojí - nemají stání);
  • verš 6: se ztrácí (ČSP), zahyne (BK), vede do záhuby (ČEP), se vniveč obrátí (B21), se vniveč obrací (ČJB), ubírají se do záhuby (SNC), zanikne (PNS), zaniká (SPMP);

 • Žalm 2,1-3
  • (ČSP) Proč se bouří národy, proč lidé přemítají o prázdných věcech? Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Zpřetrhejme jejich pouta, odvrhněme jejich provazy. ČSP na svůj účel překládá velmi moderně a neotřele: "přemítají", "o prázdných věcech", "králové světa", "mocnáři". Přesný překlad, a přitom velmi moderní slovník češtiny. Ve verši 1 jsou dva termíny označující národy, jeden přeložen jako "národy", druhý jako "lidé" (přesně stejně i B21 a BK, kdežto ČEP slovem "národy" označuje druhý z termínů a první překládá zvláštním slovem "pronárody"; ČJB používá "národy" v obou případech a melodicky větu dotvoří, aby opakování bylo češtinářsky možné; SNC "národy" nedubluje, ale jednou je vypouští; PNS překládá druhý termín jako "národnostní skupiny", SPMP použije velmi expresívní "lidská plemena").

  • (BK) Proč se bouří národové, a lidé daremné věci přemyšlují? Sstupují se králové zemští, a knížata se spolu radí proti Hospodinu, a proti pomazanému jeho, říkajíce: Roztrhejme svazky jejich, a zavrzme od sebe provazy jejich. Nemohu si pomoci, ale ten postarší jazyk jakoby přidával váhu a poetiku celé té biblické zvěsti. V podstatě stejně přesně jako ČSP, jen jiné volby slov ze staršího slovníku. K naprosto přesnému slovosledu vzhledem k originálu by přispělo přehození "přemyšlují daremné věci" a "radí se spolu" (Zcela nepochopitelně překladatelé BK přehodili slovosled originálu - asi měli špatný den :-) (žertuji - důrazem BK je poetika a údernost, přesný slovosled je jen vedlejším produktem).

  • (ČEP) Proč se pronárody bouří,
   proč národy kují marné plány?
   Srocují se králové země,
   vládcové se spolu umlouvají
   proti Hospodinu a pomazanému jeho:
   "Zpřetrháme jejich pouta,
   jejich provazy pryč odhodíme".
   ČEP trochu ustupuje od přesnosti v poslední větě, když kohortativy překládá obyčejným budoucím časem (ČSP a BK překládájí vhodněji rozkazovacím způsobem: zpřetrhejme, odvrhněme) -- jedná se o trochu více než obyčejný budoucí čas -- spíše o pobídku či zesílený záměr: "odhoďme tedy, zpřetrhejme tedy". Vtipné je též užití češtiny "kují plány", "umlouvají se".

  • (B21) Proč vzbouřily se národy
   a lidé vymýšlejí marnosti?
   Králové světa povstali,
   vládcové strojí spiknutí
   proti Hospodinu a jeho Pomazanému:
   "Pojďme rozlámat jejich okovy,
   shoďme ze sebe jejich provazy".
   Řetězec sloves "bouří se - přemítají - srocují se - radí se" má chiastickou strukturu "perf - imperf - imperf - perf", ovšem ČSP, BK, ČJB i ČEP překládají všechna čtyři slovesa (legitimně) nedokonavým způsobem. Až B21 zabrousila do jiných časů "vzbouřili se - povstali", nikoli ovšem z toporné snahy o zachování vidu, ale spíše z důvodu rýmu (vzhledem k rázu hebrejštiny též legitimní, i když dokonavě přeložila ne první a čtvrté sloveso, ale první a třetí). Jedinečné je "vymýšlejí marnosti", "strojí spiknutí".

  • (SNC) Proč je ve světě tolik nepokoje,
   proč lidé vymýšlejí tolik zla?
   Vládcové zemí se spolu scházejí,
   státníci uzavírají své smlouvy:
   vše bez Boha a proti jeho Králi.
   Poslouchat Boha je prý otročina
   a být věrný -- to už se dávno nenosí.
   Superpoetický ráz celého žalmu, za cenu nepřesnosti ve slově "nepokoje" (místo "rozbouřily" + vypuštění "národy"), "zla" (místo "marnosti"), příliš dalekému výpadu v "uzavírají své smlouvy" (místo "umlouvají se"), bez Boha (místo "proti Bohu"). Verš 3 je zdánlivě zcela mimo, nic se neříká o odhození pout, jak je tomu v hebrejském originálu. Ovšem podle mého názoru je verš 3 velmi dobrou interpretací toho, že vládcové se chystají odmítnout poslušnost a službu Bohu. Jako jediný překládá "Pomazaný" slovem "Král".

  • (ČJB) K čemu ty národy, jež se bouří,
   ony národy, jež nadarmo reptají?
   Králové země povstávají,
   knížata kují pikle proti Jahvovi
   a proti jeho Mesiáši:
   "Zpřetrhejme jejich pouta,
   zbavme se jejich okovů!"
   "Přemítají marnost" překládá jedinečně "nadarmo reptají". "Kují pikle" je jedinečné. Místo "proti Jahvovi" bych já osobně přeložil "proti Jahvemu". Kohortativy "zpřetrhejme", "zbavme se" překládá velmi dobře, stejně jako ČSP či BK. Jako jediný překlad překládá hebrejské "pomazaný" slovem "Mesiáš".

  • (PNS) Proč je vřava mezi národy
   a národnostní skupiny stále mumlaly něco prázdného?
   Králové země se staví
   a vysocí úředníci se shlukli jako jeden
   proti Jehovovi a proti jeho pomazanému
   [a říkají]: „Roztrhněme jejich pouta
   a zavrhněme od sebe jejich šňůry!“
   "Národnostní skupiny" nezní příliš libozvučně, ale je lepší než "pronárody" (ČEP). "Něco prázdného" je podobné jako ČSP (přemítají o prázdných věcech). "Se staví" je doslovná varianta překladu hitpaelu (zvratného tvaru slovesa). "Vysocí úředníci" je jedinečné. "Zavrhněme" je blízko "zavrzme" (BK) či "odvrhněme" (ČSP).

  • (SPMP) Nač se národy rozhlučely
   a lidská plemena smýšlejí nicotnost?
   Králové země se postavují a knížata se spolu uradila
   proti Hospodinu a jeho pomazanému:
   Roztrhejme jejich pouta a shoďme ze sebe jejich provazy!
   "Rozhlučely" je jedinečné (oproti pětkrát "bouří, vzbouřily", jednou "nepokoj" (SNC) a jednou "vřava" (PNS)); "lidská plemena" je jedinečné a expresívní, nekompromisní (oproti "lidé" (ČSP,BK,B21,SNC), "národy" (ČEP,ČJB), "národnostní skupiny" (PNS)); "nicotnost" je jedinečné (oproti "marnost" (B21), "marné plány" (ČEP), "nadarmo" (ČJB), "něco prázdného, prázdné věci" (PNS, ČSP), "zlo" (SNC), "daremné věci" (BK)); druhý a třetí verš jsou modelovány ve většině překladů velmi podobně, snad je zajímavé si všimnout slova "postavují se" oproti "srocují se" (ČSP,ČEP), "sstupují se" (BK), "povstali" (B21), "se spolu scházejí" (SNC), "povstávají" (ČJB), "se staví" (PNS) -- slovo "postavují se" je přesné, ale stejné jako v překladu žalmů od br.Zemana z roku 1946, tedy SPMP, třebaže byl dokončen v roce 2008, usiluje o přesnost ve formulacích i za cenu toho, že jeho čeština se v některých momentech vrací do 50. let minulého století.

 • Další dílčí odlišnosti v Žalmu 2:
  • verš 4: překlad paralelismu: směje se - vysmívá se (ČSP, B21,SPMP), směje se - posmívá se (BK), směje se - jsou mu k smíchu (ČEP), SNC paralelismus "směje se" jednou vypouští (uvádí jen "jsou mu k smíchu"), se tím baví - vysmívá se (ČJB), se bude smát - budou k posměchu (PNS); přebývá (BK), sídlí (ČJB), ze svých nebes vidí (SNC), trůní (ČSP, B21, ČEP), sedí (PNS), sídlící (SPMP ... velmi přesný překlad přechodníku); B21 jediný překládá Adónáj jako "Hospodin", oproti všem ostatním překladům, které užívají "Pán, můj Pán", až na ČJB , jenž překládá překvapivě "Jahve";
  • verš 5: ČJB jako jediný překládá imperfekta přítomným časem (Rozhněvaný k nim pak promlouvá, ve svém rozlícení je děsí);
  • verš 6: ustanovil (všechny kromě ČJB: pomazal, PNS: nastolil, SPMP: dosadil); na své svaté hoře (všechny kromě SNC: na mé svaté hoře, SPMP: nad svou svatou horou);
  • verš 7: ustanovení (ČSP,SPMP), úsudek (BK), rozhodnutí (ČEP), nařízení (ČJB), co prohlásil Hospodin (B21), výnos (PNS), SNC: dále mluví Bůh, nikoli jeho Král: zaslíbil jsem poslat svého Syna; zplodil (všechny až na B21,PNS (stal jsem se tvým otcem) a SNC zcela volně: on je můj jednorozený dědic);
  • verš 8: končiny země (ČSP+BK+ČJB+SPMP), dálavy země (ČEP), nejzazší končiny (B21), konce země (PNS), jen SNC volně: celá země je jeho dědictvím;
  • verš 9: všechny překlady skoro stejně, jen SNC zavádí jiný paralelismus (vše může rozbít jako bezcenné střepy, jako by žezlem rozdrtil hliněné hrnce);
  • verš 10: jednejte rozumně (ČSP), srozumějte (BK), mějte rozum (ČEP), pochopte (ČJB), buďte rozumní (B21), seberte rozum do hrsti (SNC), projevujte pochopení (PNS), nabuďte rozumu (SPMP); dejte si poradit (ČSP), vyučujte se (BK), dejte na výstrahu (ČEP), napravte se (ČJB), nechte se poučit (B21), učte se (SNC), nechte se napravit (PNS), dejte se napravit (SPMP);
  • verš 11: bázeň (všechny kromě SNC: s velkou úctou); jásejte s chvěním (ČSP+ČEP+SPMP), veselte se s třesením (BK+B21), s chvěním mu líbejte nohy (ČJB: volně spojuje s dalším veršem), SNC zcela volně (je hrozný, ale dnes přichází v míru), PNS mějte radost s rozechvěním;
  • verš 12: kdo v něm hledají útočiště (ČSP), kdo ho činí svým útočištěm (PNS), nalézá útočiště (ČJB), doufají v něho (BK+B21), utíkají se k němu (ČEP), na něho spoléhajících (SPMP), SNC volně (kdo spoléhá na Boha a je mu u něj dobře -- je vidět, že SNC je zamýšlen spíše pro děti: vyhýbá se hrozbě smrti pro neposlušné, která je v originálu, a místo toho zmiňuje odměnu pro poslušné);

 • Žalm 3,2-5:
  • (ČSP) Hospodine, jak mnoho je mých protivníků! Mnozí povstávají proti mně. Mnozí o mé duši říkají: není pro něj záchrany v Bohu. Sela. Ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mě. Má slávo, pozvedáš mi hlavu. Můj hlas zní k Hospodinu, volám a on mi ze své svaté hory odpovídá. Sela. ČEP,BK,SNC,SPMP spojují "mou slávu" s předchozím (ty, Hospodine, jsi, štítem ... slávou), takže ČSP (i B21 a ČJB) nabízí jako alternativu nové oslovení "má slávo" (SNC volně: na tvé moci já zakládám). Obě slovesa "volám - odpovídá" jsou v imperfektu, takže je možné je též obě překládat budoucím časem, alternativně i minulým časem (tohle je k poznámce k verši 5 - důležitá poznámka o charakteru překladu hebrejského imperfekta). Přesný překlad "o mé duši" (ČSP, ČJB, BK, PNS,SPMP) má varianty "o mně" (ČEP), o mém životě (B21), SNC volně (a s chutí volají). "Sela" je trochu tajemná značka, související pravděpodobně s mezihrou či zesílením hudby (uvádí všechny překlady kromě SNC; ČJB jako jediný se odváží překládat do češtiny termínem "pomlka").

  • (BK) Hospodine, jakť jsou mnozí nepřátelé moji! Mnozí povstávají proti mně. Mnozí mluví o duši mé: Nemáť tento žádné pomoci v Bohu. Ale ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mne, slávou mou, a kterýž povyšuješ hlavy mé. Hlasem svým volal jsem k Hospodinu, a vyslyšel mne s hory svaté své. Sélah. Poslední věta při překladu imperfekt volí minulý čas (též SNC, B21). "Kterýž povyšuješ" je vedeno snahou přesného překladu přechodníku neboli participia "zvedající" (vedlejší větou jen PNS: tím, kdo pozvedá; přechodníkem pouze SPMP: "pozdvihujícím").

  • (ČEP) Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží,
   mnoho je těch, kdo proti mně povstávají!
   Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují:
   „Ten u Boha spásu nenalezne.“ -Sela-
   Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem,
   tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.
   Pozvedám hlas k Hospodinu,
   a on ze své svaté hory mi už odpovídá. -Sela-
   Poslední věta překládá imperfekta podobně jako ČSP+ČJB+SPMP. "Spása" (též ČJB) ve verši 3 je tradičnější variantou modernější "záchrany" (ČSP, SNC, PNS,SPMP); některé překlady uvádějí mírnější výraz "pomoc" (BK, B21).

  • (B21) Kolik jen, Hospodine, je mých nepřátel,
   kolik jich povstává proti mně!
   Kolik jich říká o mém životě:
   "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" (Séla)
   Ty však, Hospodine, jsi okolo mne štít,
   ty, Slávo má, mou hlavu povznášíš.
   K Hospodinu jsem volal ze všech sil,
   ze své svaté hory pak ke mně promluvil. (Séla)

   Poslední věta volí překlad imperfekt minulým časem, což odpovídá záměrům poezie (možnost verše "ze všech sil - promluvil"). Též druhá osoba "od Boha žádnou pomoc nečekej" je volně, ale dobře poeticky.

  • (SNC) Můj Bože, jak mnoho mám nepřátel!
   Kolik je těch, co proti mně povstávají
   a s chutí volají:
   Je konec s Davidovou vládou,
   toho už Hospodin nezachrání.
   Já ale stále vidím, Pane,
   že jsi mne obklopil jako hradba.
   Na tvé pomoci já zakládám,
   ta mně dodává odvahu.
   Modlil jsem se, nahlas jsem k tobě volal,
   a tys ,mne, Pane,
   ze svého vysokého sídla vyslyšel.
   Verš 3 (je konec s Davidovou vládou) je velmi volně, ale opět žalm dobře interpretuje: David, který byl v Žalmu 2 ustanoven králem, nyní prožívá tíseň od svých nepřátel; dobrá interpretace, která přispívá k porozumění žalmům jako celku. Místo "štítu" (všechny ostatní překlady) uvádí "hradbu". Verš 4 místo pozvedání hlavy (všechny ostatní překlady) říká "ty mi dodáváš odvahu", což trochu posunuje význam (pozvedání hlavy je pravděpodobně znakem záchrany, nikoli jen dodáním odvahy?). Na rozdíl ode všech ostatních překladů (ze své svaté hory) uvádí "ze svého vysokého sídla", i když Žalm 2,6 o svaté hoře mluvil i v SNC (tím se stírá konkordantnost, na kterou se SNC nezaměřuje).

  • (ČJB) Jahve, kolik jen je mých utiskovatelů,
   kolik těch, kdo proti mně povstávají,
   kolik těch, kdo říkají o mé duši:
   "Nenalezne spásu ve svém Bohu!" (Pomlka.)
   Ale ty, Jahve, ty mě obklopuješ jako štít,
   má slávo! Ty mi napřimuješ hlavu.
   Hlasitě volám k Jahvovi,
   on mi ze své svaté hory odpovídá. (Pomlka.)
   "Utiskovatelů" je ze všech překladů nejpřesnější, protože souvisí se slovem "tíseň". "Hlasitě" (podobně SNC: nahlas) je volnou alternativou (ČSP,BK, ČEP, PNS,SPMP užijí přesnější "můj hlas, svým hlasem", B21 "ze všech sil"). "Nenalezne" (též ČEP) je méně přesnější než "není" (ČSP, PNS,SPMP) či "nemáť" (BK), ale melodičtější (B21: nečekej; SNC: nezachrání). Osobně bych raději přeložil "hlasitě volám k Jahvemu" (jiný tvar jména).

  • (PNS - s posunem číslování) Jehovo, proč přibylo mých protivníků?
   Proč mnozí povstávají proti mně?
   Mnozí říkají o mé duši:
   „Není pro něho u Boha záchrana.“ Selah.
   A přece jsi, Jehovo, štítem kolem mne,
   mou slávou a Tím, kdo pozvedá mou hlavu.
   Svým hlasem budu volat k samotnému Jehovovi,
   a on mi odpoví ze své svaté hory. Selah.
   Moderní překlad srovnatelný s ČEP, futurum "budu volat" je jedinečné a kvalitní. Místo oslovení "Jehovo" bych já osobně překládal "Jahve". Na český překlad nezvykle nečísluje nadpisky a drží se číslování anglických Biblí, což je dáno tím, že je silně vázán na anglický překlad nového světa (vůči ostatním českým překladům je číslování žalmů s nadpiskem o jeden verš posunuto).

  • (SPMP - s posunem číslování) Hospodine, jak se množí moji protivníci!
   Mnozí proti mně povstávají;
   mnozí o mé duši říkají: Není pro něho v Bohu záchrany! Seláh.
   Ale ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mne,
   mou slávou a pozdvihujícím mou hlavu.
   Svým hlasem volám k Hospodinu,
   i odpovídá mi se své svaté hory.
   SPMP nečísluje nadpisy žalmů, a tak je číslování většiny žalmů, počínaje žalmem 3, podle mého soudu poněkud nešťastně posunuto (stejně jako u PNS nebo u anglických překladů) o jeden verš ode všech českých překladů žalmů. Verš 1: Avšálóm je přesně přeloženo, nikoli klasické jméno Absolón. Při překladu jmen je SPMP věrnější hebrejskému originálu, což je svěží pro ty, co znají hebrejské významy slov: Av-šálóm = otec pokoje. Je sympatické že bratr Pavlík, jako správný čechoslovák, překládá jména foneticky, tj. ne Ab-, ale Av- (je to v souladu s jeho záměrem českému čtenáři co nejvíce zprostředkovat původní jazyk). "Protivníci" přeloženo stejně jako ČSP a PNS, oproti "nepřátelé" (BK,B21,SNC), "ti, kteří mne souží" (ČEP), "utiskovatelé (nejpřesnější ČJB); "mnozí říkají o mé duši" je stejně doslovné jako u většiny překladů, které si za cíl kladou přesnost (ČSP, BK, ČJB, PNS), oproti modernějším "o mně" (ČEP) nebo "o mém životě" (B21), volně "s chutí volají" (SNC); "pozdvihujícím mou hlavu" ukazuje na důraz SPMP překládat participia (= přechodníky, ing-ové tvary) podstatným jménem. "Se své svaté hory" -- "se" vykazuje známky starší češtiny, spojku "s,se" zde uvádí jen velmi starý překlad BK.

 • Další dílčí odlišnosti v Žalmu 3:
  • verš 6: tři slovesa v minulém čase (BK,SNC,SPMP), v budoucím čase (ČEP), v přítomném čase (ČJB), mix časů (ČSP,B21, PNS); podepírá (ČSP,ČEP), podpírá (B21,SPMP), zdržoval (BK), je má opora (ČJB), SNC zcela volně (jako dítě jsem spal v Boží náruči), podporuje (PNS);
  • verš 7: desetitisíců (ČSP,ČEP,SNC,PNS,SPMP), mnoha tisíců (BK), tisícihlavých šiků (B21), těch tisíců (ČJB); se kladou (ČSP,ČEP,BK), se shlukují (ČJB), svírají mne (B21), se postavily (SNC), se sešikovaly (PNS), se položily (SPMP);
  • verš 8: povstaň, zachraň mne (ČSP,ČEP,B21,ČJB,PNS,SPMP), povstaniž, zachovej mne (BK), přijď znovu, zachraň mne (SNC); rozbiješ, vyrazíš (ČSP), rozbiješ, zvyrážíš (ČEP), udeříš, vylámeš (ČJB), zbil jsi, zvyrážel (BK,SPMP), rozbij, zvyrážej (B21), zvítězil jsi, ranami jsi umlčel (SNC), budeš muset zlámat (PNS);
  • verš 9: spása (ČSP,ČEP,ČJB,SNC), spasení (BK), vítězství (B21), záchrana (PNS,SPMP); na tvém lidu (je) tvé požehnání (ČSP,BK,ČEP,B21,PNS), tvé požehnání na tvůj lid! (ČJB), nad tvým lidem je rozprostřena nebeská ochrana (SNC), nad tvým lidem je tvé požehnání (SPMP).

 • Žalm 4,6-9:
  • (ČSP) Obětujte spravedlivé oběti a důvěřujte Hospodinu. Mnozí říkají: Kdo nám ukáže dobré? Pozdvihni nad námi jas své tváře, Hospodine! Dáváš do mého srdce větší radost, než když mají mnoho obilí i vína! v pokoji budu uléhat i spát. Hospodine, ty sám mi připravuješ bezpečné bydlení.
   Různé překlady těchto slov se liší pouze v detailech (které lze čtením porovnat), snad až na SNC, který překládá volněji. "Kdo nám ukáže dobré" je (společně s ČJB,PNS, zhruba SPMP) přesnější než ostatní překlady (ČEP: dá nám užít; BK: ó bycho mohli vidět; B21: kdo nám dá okusit; SNC: kdo nám zajistí).

  • (BK) Obětujte oběti spravedlnosti, a doufejte v Hospodina. Mnozí říkají: Ó bychom viděti mohli dobré věci. Hospodine, pozdvihni nad námi jasného oblíčeje svého, I způsobíš radost v srdci mém větší, než oni mívají, když obilé a víno jejich se obrodí. Jáť u pokoji i lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, sám způsobíš mi bydlení bezpečné.
   BK překládá adjektiva a zájmena ve stejném pořadí jako hebrejština (obličeje svého, v srdci mém, víno jejich). Velmi zajímavý a jedinečný je oprávněný překlad perfekta budoucím časem (podobně ještě PNS): "i způsobíš radost v srdci mém", který dobře vystihuje návaznost na větu předchozí a zdůrazňuje, ž největší touhou žalmisty je Hospodin samotný.

  • (ČEP) Oběť spravedlnosti mu obětujte,
   důvěřujte Hospodinu.“
   Mnozí říkají: „Kdo nám dá užít dobrých věcí?“
   Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine!
   Mému srdci dáváš větší radost,
   než mívají oni z hojných žní a vinobraní.
   Pokojně uléhám, pokojně spím,
   neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.
   Překlad je velmi podobný ČSP, snad jen stojí za zmínku, že imperfekta v poslední větě překládá ČEP přítomným časem "uléhám, spím" (podobně jako B21, SNC, ČJB; na rozdíl od ČSP,SPMP, kde je užit budoucí nedokonavý čas, a BK, PNS, kde je užit budoucí dokonavý čas).

  • (B21) Spravedlivé oběti přineste,
   s důvěrou v Hospodinu spočiňte.
   Mnozí říkají: „Kdo nám dá štěstí okusit?
   Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!“
   Mé srdce plníš větší radostí,
   než když sklízejí zrní a víno v hojnosti.
   Pokojně uléhám, pokojně spím –
   ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.
   Vyniká břitkost a údernost rýmovaného textu. Rým je specifický, poslední slabika nosného rýmu se nutně nemusí shodovat, např. okusit-rozjasni, radostí-hojnosti, spím-bezpečí je jednoduchý styl, ale ne nutně primitivní či nesrozumitelný. Nevím, jak to nazvat -- jedná se o verše, ale přitom je uchována vysoká přesnost překladu. Je to poetika, a přitom vyzrálá, dospělá.

  • (SNC) Svou naději skládejte jen v Bohu,
   a jemu dejte, co mu náleží.
   Mnozí hledí k budoucnosti s otázkou:
   Kdo nám zajistí lepší časy?
   Jenom ty, milostivý Bože, jsi naší zárukou,
   ty nám daruješ lásku a odpuštění.
   když to vím, radost v srdci začne zpívat
   jak o veselých dožínkách,
   když přijde čas vinobraní.
   Proto mohu pokojně spát ve svém domě,
   bez nebezpečí,
   vždyť ty, Bože, se mnou bydlíš.
   SNC se jako jediný vyhýbá slovu "oběti", překládá: dejte mu, co mu náleží. Vyhýbá se slovu "dobré" (volný překlad: kdo nám zajistí lepší časy?). Všechny překlady mají v podstatě "ať nad námi vzejde jas tvé tváře", pouze SNC volněji: "jenom ty, milostivý Bože, jsi naší zárukou, ty nám daruješ lásku a odpuštění" (ale volná interpretace se mi líbí, protože žalm mluví o tom, zda hledají lidé radost a život u Hospodina nebo ne). Podobně i verše 8 a 9 jsou volněji přeloženy než ostatní překlady: např. "ty se mnou bydlíš" je dobrá interpretace, ale všechny ostatní překlady mají něco ve smyslu "ty mi dáváš bydlet".

  • (ČJB) Přinášejte spravedlivé oběti a spolehněte se na Jahva.
   Mnozí říkají: 'Kdo nám ukáže štěstí?'
   Dej, ať světlo tvé tváře vzejde nad námi.
   Jahve, tys mi vložil do srdce víc radosti,
   než bývá ve dnech hojnosti pšenice a mladého vína.
   Ihned v pokoji uléhám a spím,
   to ty mi, Jahve, dáváš bydlet stranou, v bezpečí.
   Osobně bych místo "spolehněte se na Jahva" uvítal "spolehněte se na Jahveho". Jinak se snoubí poetika překladu s přesností. Používá "Kdo nám ukáže štěstí?" (slovo "štěstí" je použito též v B21, místo přesnějšího "dobré věci" užitého v ostatních překladech až na SNC ("lepší časy")). V poslední větě užívá "stranou" (v ústraní), podobně jako SPMP (o samotě), oproti "ty sám" (všechny ostatní překlady kromě volného SNC).

  • (PNS - s posunem číslování) Obětujte oběti spravedlnosti
   a důvěřujte v Jehovu.
   Mnozí říkají: „Kdo nám ukáže dobré?“
   Pozvedni na nás světlo svého obličeje, Jehovo.
   Jistě mi dáš do srdce radování
   větší než v čase, kdy se rozhojnilo jejich obilí a jejich mladé víno.
   V pokoji si lehnu a budu spát,
   vždyť jen ty sám, Jehovo, působíš, abych bydlel v bezpečí.
   "Radování" je jedinečné a docela poetické. Osobně bych volil spíše formulace "důvěřujte v Jahveho" a "ty sám, Jahve". "Jistě mi dáš" užívá budoucí čas stejně jako BK (způsobíš), SNC (začne zpívat), oproti minulému času ČJB (tys mi vložil), SPMP (dal jsi), a přítomnému času ČSP,ČEP (dáváš), B21 (plníš).

  • (SPMP - s posunem číslování) Obětujte oběti spravedlnosti
   a se svou důvěrou se obraťte k Hospodinu.
   Mnozí říkají: Kdo nám může ukázat něco dobrého?
   Povznes nad námi světlo své tváře, Hospodine!
   Dal jsi v mé srdce radost větší než v době,
   kdy se jejich obilí a jejich mošt rozmnožily!
   V pokoji budu zároveň uléhat i usínat,
   neboť ty, Hospodine, mi o samotě dáváš v bezpečí bydlet.
   "Se svou vírou se obraťte na" je jedinečná a velmi dobrá formulace, snad jen dosažená překladem ČJB (spolehněte se), ostatní překlady většinou "důvěřujte" (ČSP,ČEP,PNS), pak doufejte (BK), s důvěrou spočiňte v (B21), jemu dejte, co mu náleží (SNC); "mošt" je jedinečný, oproti "vínu" (ČSP,BK,B21), vinobraní (ČEP,SNC), mladému vínu (ČJB,PNS); "v pokoji budu uléhat i usínat" je v nedokonavém budoucím čase podobně jako ČSP, oproti většinou přítomnému času ostatních překladů, jen BK,PNS užívají budoucí dokonavý tvar "ulehnu a usnu"; "kdo nám MŮŽE ukázat" je jedinečná, ale povolená varianta.

 • Další dílčí odlišnosti v Žalmu 4:
  • verš 1: pro vedoucího chval (ČSP), pro předního zpěváka (ČEP, B21), přednímu kantoru (BK), sbormistrův (ČJB), s doprovodem (SNC), vedoucímu (PNS), řediteli hudby (SPMP); strunné nástroje (ČSP,ČJB,ČEP,B21,PNS), na neginot (BK), s doprovodem harfy (SNC), při strunových nástrojích (SPMP).
  • verš 2: v tísni mi zjednej prostor (ČSP), v soužení mi zjednáš volnost (ČEP), ty jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval (BK), uprostřed úzkosti ulev mi (B21), v úzkosti dals mi vydechnout (ČJB), kdykoli jsem byl v tísni, tys mi ulehčil (SNC), v tísni mi vytvoříš široký prostor (PNS), v tísni jsi mi zjednal prostor (SPMP) -- takto si překlady poradily s perfektem umístěným mezi dvěma rozkazovacími způsoby "odpověz mi", "smiluj se". Překládají budoucím časem (ČEP,PNS), minulým časem (BK,ČJB,SNC,SPMP) či též jako prosbu (ČSP, B21).
  • verš 3: synové lidští (ČSP,BK), synové lidí (PNS), urození (ČEP), lidé (B21,SNC), synové člověka (ČJB), synové muže (SPMP); nicotu, lež (ČSP), nicotnost, lež (SPMP), marnost, lež (ČEP,BK,B21), nicotu, klam (ČJB), marné lži (SNC), prázdné věci (PNS);
  • verš 4: si oddělil věrného (ČSP ... nejpřesnější), oddělil sobě milého (BK), pro svého věrného koná divy (ČEP), vyvolil věrného (B21), pro svého přítele dělá divy (ČJB), Bůh má právo říci: já svého vyvoleného miluji (SNC), jistě rozezná svěho věrně oddaného (PNS), zbožného vyznačil pro sebe (SPMP).
  • verš 5: (za)chvějte se, ale nehřešte (ČSP,SPMP), uleknětež se a nehřešte (BK), jste tím pobouřeni, nezhřešte však (ČEP), ve svém rozčilení nehřešte (B21), třeste se a už nehřešte (ČJB ... podle mne přeloženo nejpřesněji), už utichněte, zanechejte vzpoury (SNC), buďte znepokojeni, ale nehřešte (PNS); přemýšlejte (ČSP,SPMP), přemyšlujte (BK), přemítejte (ČEP,B21), mluvte (ČJB), začněte o tom vážně přemýšlet (SNC), vypovídejte se (PNS).

 • Žalm 5,4-7:
  • (ČSP) Hospodine, ráno uslyšíš můj hlas. Ráno ti připravím oběť a budu očekávat. Vždyť ty nejsi Bůh, který má zalíbení v ničemnosti; zlý s tebou přebývat nemůže. Namyšlení se ti nemohou postavit před oči; nenávidíš všechny činitele nepravosti. Zahubíš ty, kdo mluví lživě. Hospodin opovrhuje lidmi krvelačnými a podlými.
   Překlad "ráno ti připravím oběť" je obtížný, protože v hebrejském originále je řečeno "ráno ti připravím", ale není uveden předmět; to různé překlady řeší různě: oběť (ČSP, ČEP ... motivováno připravením dříví pro zápalnou oběť např. v Gn 22,9 či Lev 1,7), žádost či své prosby (BK, B21, SNC ... motivováno vyložením slov např. v Iz 44,7), nebo poctivě přizná, že předmět není uveden (ČJB: ráno pro tebe konám přípravy; PNS: ráno tě oslovím, SPMP: ráno ti budu předkládat) -- v tomto ohledu je ČJB a PNS nejpřesnější (SPMP možná neúmyslně činí ze slova "ráno" předmět). Zdá se mi, jako by v tomto oddílku melodičnost ČSP zaostávala za ostatními překlady -- je to tak proto, že ČSP je neustále zaměřen na přesnost a konkordantnost a nenechá se vyvést z míry (melodičnost není jeho primárním cílem).

  • (BK) Hospodine, v jitře vyslyšíš hlas můj, v jitře předložím tobě žádost, a šetřiti budu. Nebo ty, ó Bože silný, neoblibuješ bezbožnosti, nemá místa u tebe nešlechetník. Neostojí blázniví před očima tvýma, v nenávisti máš všecky činitele nepravosti. Zatratíš mluvící lež. Člověka ukrutného a lstivého v ohavnosti má Hospodin.
   "U tebe nepřebývá zlý" je nejlepší varianta překladu (ČSP,ČEP,B21,SPMP) nebo "zlovolník" (ČJB), další volby jsou "nešlechetník" (BK), "kdo podvádí" (SNC), "špatný" (PNS). Slabinou BK je archaický jazyk (šetřiti budu, neostojí ... nepříliš srozumitelné obraty pro dnešní čtenáře).

  • (ČEP) Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána,
   ráno ti připravím oběť a budu čekat.
   Ty nejsi bůh, který má zálibu ve svévoli,
   zlý nemůže být u tebe hostem,
   tobě nesmějí na oči potřeštěnci,
   nenávidíš všechny, kdo páchají ničemnosti,
   do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví.
   Kdo prolévá krev a jedná lstivě,
   toho má Hospodin v ohavnosti.
   Velká variace je v překladu slova "potřeštěnci" (ČEP), "namyšlení" (ČSP), "vychloubači (PNS,SPMP), "blázniví" (BK), "nadutci" (ČJB), "zpupní" (B21), "kdo jednají zpupně a pošetile" (SNC). Následující fráze je standardní obrat, tj. je zajímavé vidět, jak jej řeší různé překlady: činitelé nepravosti (ČSP,BK), páchají ničemnosti (ČEP), konají zlo (ČJB), zlosyni (B21), kdo sejí zlo (SNC), konají to, co ubližuje (PNS), působce špatnosti (SPMP). ČEP je v tomto odstavci docela melodický a přesný, až na svévoli (je to spíše "zlovůle"). Velmi trefní jsou "potřeštěnci", kteří se v interpretaci vyjímají snad ještě výstižněji než "zpupní" či "chlubní".

  • (B21) Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš,
   ráno ti s nadějí své prosby předložím.
   Ty přece, Bože, nemáš rád podlost,
   nikdo zlý u tebe nesmí být.
   Před tvýma očima neobstojí zpupní,
   v nenávisti máš všechny zlosyny.
   Vniveč obracíš všechny lháře –
   vrahy a podvodníky si Hospodin oškliví!
   Tendence k rýmu je v tomto oddílu jen velmi lehká: uslyšíš-předložím, zpupní-zlosyny-lháře-oškliví (rýmování je nevtíravé, důrazem je břitkost a přesnost). Melodii pomáhá "vniveč obracíš", v originálu je doslova "zahubíš" (ČEP,ČJB,ČSP), "hubíš" (SPMP) či "zničíš" (PNS).

  • (SNC) Přivstal jsem si a zpívám v časném jitru,
   ať slyšíš mezi prvními mé žádosti a touhy;
   čekám nyní, co řekneš, co mi odpovíš.
   Ty, silný Bože, nenávidíš bezbožnost;
   kdo podvádí, ten k tobě nepřijde,
   kdo tě zpupně a pošetile popírá,
   ať ti raději nechodí na oči,
   protože ve tvé přítomnosti neobstojí,
   kdo seje zlo, sklidí tvou zlobu,
   kdo lže, propadá v tvých očích,
   kruté a falešné ty odsoudíš.

   Překlad je volný, cílem v žádném případě není přesnost termínů, ale spíše srozumitelnost a interpretace, a v tomto oddílku se přidala i melodičnost. SNC: přivstal jsem si (přesněji: ráno); SNC: zpívám (přesněji: slyšíš můj hlas); SNC: ať slyšíš mezi prvními mé žádosti a touhy (přesněji: připravuji ti oběť, svěřuji ti svá slova); SNC: kdo lže, propadá v tvých očích (přesněji: zahubíš lháře); atd. Dobrým protipólem je SPMP; tyto dva překlady stojí navzájem na opačných částech spektra překladů: SPMP se snaží o doslovný překlad originálu až do té míry, že vytváří s originálem gramaticky shodná nová česká slova, SNC zdůrazňuje srozumitelnost myšlenek (celých vět a odstavců) v běžné moderní češtině.

  • (ČJB) Jahve! Zrána slyšíš můj hlas;
   zrána pro tebe konám přípravy
   a zůstávám ve střehu.
   Ty nejsi Bůh, jež by měl zálibu v nepravosti,
   zlovolník není tvým hostem;
   ne, nadutci neobstojí
   před tvým pohledem.
   Nenávidíš všechny, kdo konají zlo,
   podvodníky vrháš do záhuby;
   muže krve a klamu
   Jahve nenávidí.
   Překlad ČJB se zdá být v některých chvilkách doslovnější než ČSP (a určitě je tomu tak v tomto oddílku): muže krve a klamu (ČJB,SPMP ... naprosto doslovný překlad originálu), lidmi krvelačnými a podlými (ČSP), člověka ukrutného a lstivého (BK), kdo prolévá krev a jedná lstivě (ČEP), vrahy a podvodníky (B21), kruté a falešné (SNC), k muži krveprolévání a podvodu (PNS). Ovšem ČJB je méně vyvážený překlad, co se týká přesnosti termínů (na rozdíl od ČEP ("svévole") používá přesnější "nepravost", ovšem v žalmu 1 je "bezbožník" (ČJB) či "svévolník" (ČEP) méně přesné než "ničema" (ČSP) ... "zlovolník" či "zlovolný" (SPMP) by byl velmi přesným užitím v Žalmu 1,1, ovšem jeho užití v ČJB nyní v Žalmu 5 (zlovolník není tvým hostem) není zcela přesné, nyní je lepší "zlý" (ČEP,ČSP,SPMP,B21)).

  • (PNS - s posunem číslování) Jehovo, ráno uslyšíš můj hlas;
   ráno tě oslovím a budu ve střehu.
   Vždyť ty nejsi Bůh, který má potěšení z ničemnosti;
   nikdo špatný nesmí u tebe přebývat ani na čas.
   Žádní vychloubači se ti nesmějí postavit před oči.
   Nenávidíš přece všechny, kdo konají to, co ubližuje;
   zničíš ty, kdo mluví lež.
   K muži krveprolévání a podvodu má Jehova odpor.
   "Budu ve střehu" je podobné jako "zůstávám ve střehu" (ČJB). "Potešení z ničemnosti" je podobné jako "zalíbení v ničemnosti" (ČSP). "Špatný" je dobrá alternativa ke "zlý" (ČSP, ČEP, B21,SPMP). "Má odpor" je celkem konzervativní výraz, zhruba stejně zabarvený jako "oškliví si" (B21,SPMP), "nenávidí" (ČJB), opovrhuje (ČSP), oproti silně zabarvenému "má v ohavnosti" (ČEP,BK).

  • (SPMP - s posunem číslování) Hospodine, ráno budeš slyšet můj hlas,
   ráno ti budu předkládat a dychtivě vyčkávat;
   vždyť ty nejsi Bohem zalíbení v zlovůli,
   zlý u tebe nebude pobývat,
   naproti tvým očím nemohou obstát vychloubači,
   všechny působce špatnosti nenávidíš,
   hubíš mluvící lež - muže krve a klamu si Hospodin oškliví.
   "Budeš slyšet" - jediný překlad časem budoucím nedokonavým; "ráno ti budu předkládat" - vtipně se vyhýbá tomu, že ve verši není řečeno, co bude žalmista předkládat, jen doslova překládá: ráno ti budu předkládat ... (takže to vyzní, jako by Bohu předkládal ráno; vše začalo u snahy o doslovný překlad). "Bohem zalíbení" ... není tolik přesné, přesnější by bylo "Bohem majícím zalíbení", divím se, že SPMP nepoužil přechodník -- zřejmě byla dána přednost překladu jedním slovem. "Naproti tvým očím" -- jediný překlad, který doslova překládá předložku, oproti "ti před oči" (ČSP,PNS), "ti na oči" (ČEP,SNC), "před tvýma očima" (BK,B21), "před tvým pohledem" (ČJB); jedinečné je "působce špatnosti", přechodník se zase prosadil, oproti "činitelé nepravosti" (ČSP,BK), "všichni, kdo páchají ničemnosti" (ČEP), "všechny zlosyny" (B21), "kdo seje zlo" (SNC), "kdo konají zlo" (ČJB), "všechny, kdo konají to, co ubližuje" (PNS); "hubíš MLUVÍCÍ LEŽ" ... ano, přechodníky opět převážily a vítězí, stejně jako v překladu BK, oproti "ty, kdo mluví lživě (ČSP,ČEP), "všechny lháře" (B21), "kdo lže" (SNC), "podvodníky" (výborně, ČJB), "kdo mluví lež" (PNS); "muže krve a klamu" ... naprosto doslovný překlad, stejně jako ČJB. Kupodivu, "si oškliví" není tak expresívní jako "má v ohavnosti" (ČEP,BK).

 • Další dílčí odlišnosti v Žalmu 5:
  • verš 1: na flétny (všechny překlady kromě BK,PNS: na nechilot), k flétnám (SPMP).
  • verš 2: naslouchej (ČSP), slyš (BK,ČJB), (do)přej sluchu (ČEP,PNS), vyslyš (B21), poslouchej (SNC); porozuměj (ČSP,BK), měj porozumění (ČEP), (po)všimni si (ČJB,B21), SNC volně (poslouchej prosím, co ti zpívám), vpouštěj v uši (SPMP).
  • verš 3: věnuj (mi) pozornost (ČSP,ČEP,PNS,SPMP), pozoruj (BK), pozorně vyslechni (ČJB), vnímej mé volání (B21), slyš (SNC).
  • verš 8: vstoupím (ČSP), vejdu (BK), přijdu (PNS), smím přicházet (ČEP), mám přístup (ČJB), smím vejít (B21), SNC volně (to vše jsem odložil a tys mne přijal -- vynikající interpretace!!), smím vstoupit (SPMP).
  • verš 9: vždyť na mne číhají (ČSP), pro ty, jenž mne střehou (BK), navzdory těm, kdo proti mně sočí (ČEP), kvůli těm, kdo na mne číhají (ČJB velmi přesně!!), kvůli mým nepřátelům (B21,PNS), SNC volně (každý můj krok hlídají nepřátelé, jim navzdory ...), vzhledem k mým nepřátelům (SPMP).
  • verš 10: V jejich ústech není spolehlivost (ČSP), upřímnost (BK,B21), na jejich ústa není spolehnutí (ČEP), nic v jejich ústech není hodno důvěry (ČJB, PNS: nic důvěryhodného), SNC volně (ty je dobře znáš, jsou to jen lháři), v jeho ústech není nic spolehlivého (SPMP, nejpřesněji); jazyk mají úlisný (ČSP), užívají hladkého jazyka (PNS), jazykem svým lahodně mluví (BK), na jazyku samé úlisnosti (ČEP), za med se vydává jejich jazyk (ČJB), jejich jazyky nástroje klamu (B21), svůj jazyk uhlazují (SPMP), SNC volně spojuje "hrob otevřený jejich hrdlo, svým jazykem lichotí" do věty: když chtějí lichotit, páchne to hrobem.
  • verš 11: vyjev jejich vinu (ČSP), zkaz je, ó Bože (BK), odhal jejich vinu (ČEP), nalož s nimi jako s viníky (ČJB), odsuď je (B21), Bůh je jistě bude pokládat za vinné (PNS), nechej je pykat (SPMP), a SNC volně (zcela vynechává toto slovo); rozežeň je (ČSP), ať jsou rozehnáni (PNS), rozptyl je (BK), zavrhni je (ČEP,B21), zapuď je (ČJB), zastav je (SNC).
  • verš 12: Ty je budeš chránit (ČSP,ČEP), zastírati (BK), chráníš je (ČJB), přikryj je (B21), ujímáš se (SNC), ty k nim zahradíš přístup (PNS), budeš nad nimi prostírat clonu (SPMP).
  • verš 13: Pavézou (ČSP,ČEP,ČJB),(velikým) štítem (BK,PNS,SPMP), pancířem (B21), SNC volně (kolem něj na všechny strany láska tvá staví ochranu).

B) O překladu listu Efezským

List Efezským je pro překlad specifickým listem v tom, že je do něj zapsána řada extrémně dlouhých souvětí. Po úvodním oslovení (Ef 1,1-2) následuje jedno souvětí ve dvanácti verších (Ef 1,3-14), další souvětí v podstatě má rozsah šestnáct veršů (Ef 1,15 - - Ef 2,7). Pak následují tři relativně kratší věty Ef 2,8-9; Ef 2,10; Ef 2,11-13; a do konce druhé kapitoly následují dvě věty na současné nejen české poměry delší: Ef 2,14-18; Ef 2,19-22.
 • Efezským 1,3-6:
  • (ČSP) Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,a který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce, když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném Synu.
   ČSP překládá velmi přesně každé slovo, až možná na "v nebeských věcech" (přesnější překlad ve shodě se čtyřmi dalšími výskyty tohoto slova v listu Efezským je "v nebeských oblastech, v nebesích, v nebeských místech"... ČJB+B21+PNS+SPMP). Diskutabilní je též překlad slovíčka "jeho" ve vazbě "ke chvále slávy jeho milosti" -- zdá se mi vhodnější, společně se všemi ostatními překlady, přeložit jako "své" (není použití slova "jeho" v této vazbě poněkud archaické? Podmětem věty se totiž zdá být Bůh Otec). Velmi vhodně ČSP převádí řecké doslovné "požehnal nás" (viz ČJB+B21+SPMP) na více české "požehnal nám" (čtvrtý pád v řečtině na třetí pád v češtině -- snaha ČJB+B21+SPMP o doslovnost nyní jde na úkor lépe zaužívaného spojení slova "požehnat" se třetím pádem).

  • (BK) Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu, Jakož vyvolil nás v něm před ustanovením světa, abychom byli svatí a nepoškvrnění před oblíčejem jeho v lásce, Předzřídiv nás k zvolení za syny skrze Ježíše Krista pro sebe, podlé dobře libé vůle své, K chvále slávy milosti své, kterouž vzácné nás učinil v tom nejmilejším.
   BK je rovněž velmi přesný z hlediska slov i slovosledu. Zajímavá je varianta překladu "obdařil nás milostí" (ČSP) a "vzácnými (milostiplnými) nás učinil" (BK). BK je se svou přechodníkovou klasikou schopen modelovat, že se jedná o jedno souvětí. Rozdělit souvětí do několika vět je v současné češtině legitimní, ale ztrácí se věrná kopie původního originálního textu. Pouze SPMP se vrací k této dovednosti a překládá dané čtyři verše pouze jedním souvětím!!! Mohli bychom tímto charakterizovat SPMP jako překlad, který tím, že se snaží o maximální doslovnost, je schopen modelovat originální biblické texty a vystihnout jejich melodii a atmosféru.

  • (ČEP) Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.
   ČEP v první větě směřuje spíše k záměru SNC, protože na rozdíl od pěti dalších překladů tyto dva překlady neužívají "požehnán", "požehnal", "požehnáním", které je skutečně v řeckém textu uvedeno (třikrát je použit stejný kmen slova) -- a osmý překlad, SPMP, použije slovo "veleben". Čili ČEP nyní parafrázuje melodicky, ale nedrží se doslovnosti. Další text je přesný (znamená hyiothesia jen "synovství" (ČSP), nebo též i okamžik "přijetí za syny"? všechny překlady kromě ČSP překládají "přijetí za syny" (SPMP: přisvojení za syny; SNC vypouští), jen ČJB šalomounsky balancuje mezi dokonavým a nedokonavým stavem s variantou "že budeme syny přijatými za vlastní"; hyiothesia eis auton ovšem naznačuje, že je legitimní i překlad "přijetí (za syny) k sobě").

  • (B21) Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích! V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném!
   Velmi přesný překlad. Pouze v poslední větě posiluje melodičnost: místo doslovného "ke chvále slávy své milosti" překládá "Sláva jemu za tu slavnou milost". "Nás požehnal" ... stejně propaguje užití vazby se 4.pádem jako ČJB -- nemá B21 jiné aspirace než zavádět méně používané vazby?

  • (SNC) chválím Boha za všechno požehnání, kterým nás obdařil z toho důvodu, že náležíme Kristu. Už dávno před stvořením světa rozhodl se Bůh získat si nás prostřednictvím Kristovým, aby z nás učinil své děti a přiznal nám svou dokonalost. Dík Bohu za jeho nekonečnou laskavost, kterou nám prokázal v osobě Ježíšově!
   Volně překládá bez opakování myšlenky či problematických slov. Spíše interpretuje: pokud patříme Kristu, Bůh nás obdaroval jistým požehnáním (perfektní interpretace!). Obrat "aby nám přiznal svou dokonalost" lze ve světle Ef 5,27 přeložit i například "aby nás proměnil do své dokonalosti", což by se mi líbilo více (protože lépe tak spojuje se stejným výrazem v Ef 5,27). Ale cením si, že se překlad vyhýbá slovu "svatí" za cenu toho , že je spíše interpretuje.

  • (ČJB) Požehnán budiž Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás požehnal nejrozmanitějšími duchovními požehnáními v nebesích, v Kristu. V něm nás on takto vyvolil už před ustanovením světa, abychom před ním byli svatí a neposkvrnění v lásce, a tím předem určil, že pro něho skrze Ježíše Krista budeme syny přijatými za vlastní. Tak se zalíbilo jeho vůli ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém Milovaném.
   Velmi přesný překlad. Varianta "nás požehnal" je spíše méně běžná, více české či melodičtější je spíše "nám požehnal". Výborně překládá "v nebesích" (B21: překládá stejně; PNS,SPMP: v nebeských místech; ČSP, BK: v nebeských věcech; ČEP: nebeských darů; SNC: zcela vypouští), "před ustavením světa" (ČSP,PNS,SPMP: před založením světa; BK: před ustanovením světa; ČEP,B21,SNC: před stvořením světa), "předem určil" (ČEP: překládá stejně; BK: předzřídiv; ČSP,B21,SPMP: předurčil; PNS: předem nás stanovil; SNC vypouští a větu formuluje jinak). Obrat "podle zalíbení své vůle" (ČSP,PNS ... velmi přesně, dále SPMP: "podle blahé libosti své vůle") překládá velmi zdařile a melodicky "tak se zalíbilo jeho vůli".

  • (PNS) Požehnaný buď BŮH a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám požehnal každým duchovním požehnáním v nebeských místech ve spojení s Kristem, právě jako nás vyvolil ve spojení s ním před založením světa, abychom byli svatí a bez vady před ním v lásce. Předem nás totiž stanovil pro sebe k přijetí za syny prostřednictvím Ježíše Krista, podle zalíbení své vůle, ke chvále své slavné nezasloužené laskavosti, kterou nám laskavě propůjčil prostřednictvím [svého] milovaného. Při čtení PNS, zejména v Novém zákoně, se nemohu ubránit pocitu jisté težkopádnosti, který mám podobně i u ČSP -- že je zde důraz na přesnost a doslovnost na úkor lahodnosti textu. I tento pocit klasifikuje PNS jako studijní překlad, který zopakuje stené slovíčko více, než by to lahodnost češtiny vítala (mám na mysli slovo laskavosti - laskavě propůjčil ... v tomto ohledu je zde přesnější výraz než v ČSP, která užila "milost", ale v dalším už si netroufla na překlad "milostivě zahrnul", tj. PNS dává důraz na konkordantnost). Doslovné "v Kristu" (ČSP) PNS interpretuje "ve spojení s Kristem" (slovíčko "spojení" v originálu není, ale tato interpretace je velmi dobrá). "Ke chvále slávy své milosti" PNS překládá "ke chvále své nezasloužené laskavosti", a to je druhá drobnůstka oproti přesnosti, protože slovo "sláva" je vynecháno. "laskavě propůjčil" není moc šťastný překlad, mnohem lepší je "udělil" (např. ČEP), "obdařil" (např. B21,ČSP,ČJB), "kterou nám prokázal" (SNC), "vzácné nás učinil" (BK) nebo snad nejpřesněji "v přízeň nás pojal" (SPMP).

  • (SPMP) Veleben budiž ten, jenž je Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, jenž nás požehnal každým duchovním požehnáním v nebeských místech v Kristu podle toho, jak si nás v něm před založením světa vyvolil, bychom byli před ním svatí a bezúhonní v lásce, a předurčil nás k přisvojení za syny skrze Ježíše Krista pro sebe podle blahé libosti své vůle, ke chvále slávy jeho milosti, v níž nás v přízeň pojal v Milovaném.
   "Veleben budiž Bůh a Otec" by byl legitimní překlad velebení jedné osoby, která je uvedena dvěma rolemi (běžné i při jediném určitém členu před celou vazbou); ale aby nedošlo k mýlce, SPMP vkládá "ten, jenž je Bůh a Otec", aby naprosto nikdo nemohl interpretovat jinak než jednou osobou. Jak už bylo řečeno u BK, překlad SPMP vrací češtině její dřívější schopnost zachovat délku větných struktur a překládá celé čtyři verše jedním souvětím. "požehnal nás" je velmi přesně, ale nečesky; "v nebeských místech" je nejlepší překladová varianta (spolu s ČJB, B21,PNS); "jeho milosti" je též nepřesně jako u některých dalších překladů, místo "své milosti". Na doslovný překlad "ke chvále slávy své milosti, kterou nás zamilostnil v milovaném" (podstatné jméno i sloveso má stejný základ) si netroufl ani tento nejdoslovnější český překlad, ale má ze všech překladů nejbližší vyjádření: užívá dvě příbuzná slova (milost, přízeň) a jedinečně překládá "ke chvále slávy jeho milosti, v níž nás v přízeň pojal v Milovaném". V něm nás požehnal "každým požehnáním" (SPMP+PNS) je trochu nečekané, uhlazenější formulace je v ostatních překladech (veškerým požehnáním (ČSP,B21), všelikým požehnáním (BK), vším požehnáním (ČEP,SNC), nejrozmanitejším požehnáním (ČJB)).

 • Další dílčí odlišnosti v Efezským 1,1-14:
  • verš 1: věrným (všechny překlady kromě ČJB (věřícím) a SNC (volně: náležíme Kristu));
  • verš 7: vykoupení, skrze jeho krev (všechny překlady mimo PNS: "propuštění výkupným"; SPMP: osvobození; a SNC, které interpretuje: pro jeho oběť nám odpustil všechno zlé a zachránil nás od jisté smrti);
  • verš 9: jak se mu líbilo (ČSP), podle dobré líbosti své (BK) = podle své blahé libosti (SPMP), svého milostivého rozhodnutí (ČEP), onen blahovolný záměr (ČJB), ve své laskavosti (B21), svůj velkorysý záměr (SNC), podle jeho zalíbení (PNS); jak (jímž, který) si předsevzal (všechny překlady kromě BK (kterouž předuložil byl sám v sobě) a SNC (záměr, který po staletí zůstal lidem ukryt ... už spíše spojuje s Ef 3,9));
  • verš 10: aby uspořádal pod jednu hlavu (ČSP), přivede všechno pod jedinou hlavu (ČJB), shrnout si všechny věci pod jednu hlavu (SPMP), aby v jedno shromáždil (BK), přivede všechno k jednotě (ČEP), shromáždí všechno do jednoty (B21), shromáždí všechny věci (PNS), aby nás shromáždil navždy k sobě (SNC); v nebi i na zemi (zhruba všechny překlady až na SNC: živé i mrtvé);
  • verš 11: v něm jsme se stali i/byli určeni jako dědici (ČSP,PNS), nabyli dědictví (SPMP: vynikající, moderní překlad)k losu připuštěni jsme (BK), dostalo se nám podílu (ČEP,B21), byli jsme odděleni (ČJB), byli jste zahrnuti do tohoto záměru (SNC: téma "vy" začíná zde už od 11. verše, zatímco v řečtině až od 13.verše);
  • verš 12: abychom byli (stali se) chválou jeho slávy (ČEP, ČJB, BK), abychom (tu) byli chválou jeho slávy (ČSP,SPMP), abychom sloužili k chvále jeho slávy (PNS), stáváme se jeho chválou a slávou (B21), abychom jej chválili a oslavovali (SNC); my (těmi), kteří (jsme) již předtím (první, předem) doufali v Krista (ČJB,ČSP,PNS), my kteříž jsme prvé naději měli v Kristu (BK), my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději (ČEP), složili naději v Kristu (B21,SPMP), svou naději upnuli ke Kristu (SNC);
  • verš 13: evangelium své záchrany (ČSP), evangelium spasení svého (BK), evangelium o svém spasení (ČEP), radostnou zvěst o své spáse (ČJB), evangelium o vaší spáse (B21), jeho poselství (SNC), dobrou zprávu o své záchraně (PNS), blahou zvěst o vaší záchraně (SPMP); v něm jsme byli zapečetěni Duchem svatým (ČSP), jeho prostřednictvím jste byli zapečetěni duchem svatým (PNS), v němž jste byli zpečetěni Svatým Duchem (SPMP), znamenáni jste Duchem svatým (BK), byla nám vtisknuta pečeť Ducha svatého (ČEP), nám vtiskl svou pečeť Duch svatý (ČJB), byli označeni pečetí Ducha svatého (B21), Bůh nás poznamenal svou pečetí, totiž Duchem svatým (SNC);
  • verš 14: je závdavkem našeho dědictví ... zhruba všechny překlady stejně, až na SNC, který překládá volně (jeho přítomnost v nás je zárukou, že ...); k (ke) chvále jeho (své) slávy (ČSP, BK, ČEP, ČJB, SPMP), Chvála a sláva jemu! (B21) což je možné nechválit a neoslavovat ho za to? (SNC), k jeho slavné chvále (PNS);

 • Efezským 1,17-20:
  • (ČSP) aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích.
   Ve verších 19 až 21 se vyskytuje sedm synonym slova síla -- ČSP využívá své počítačové konkordantnosti a jako jediný ze všech překladů poctivě uvádí sedm českých různých slov!! (moc, převaha, síla, vláda, autorita, mocnost, panstvo) Ostatní překlady se opakují (BK,ČEP,ČJB pět různých slov ze sedmi uvedených, B21,PNS,SPMP šest ze sedmi, SNC pět, ale dvě slova zcela vypouští a nepřekládá). Svělý je překlad "uplatnil" -- jedinečný od všech ostatních překladů (prokázal, dokázal, PNS působil, SPMP zapůsobil, SNC vypouští) -- ještě se mi líbí překlad "(za)působil", protože v originále je slovo energésen, se kmenem totožným jako energeia (působení), a tak se slovesem ve verši 20 navazuje na podstatné jméno se stejným jádrem slova (PNS+SPMP výborně v tomto ohledu).

  • (BK) Aby Bůh Pána našeho Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti a zjevení ku poznání jeho, A tak osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání jeho, a jaké bohatství slávy dědictví jeho v svatých, A kterak jest nesmírná velikost moci jeho k nám věřícím podlé působení mocnosti síly jeho. Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých, a posadiv na pravici své na nebesích
   BK modeluje původní text doslova a zachovává slovosled, dala by se vytknout jen možná vazba "ku poznání jeho" (přesnější je ČSP: v poznání jeho), a také je zde "mysli" (BK) místo "srdce" (ČSP) -- vyskytuje se jedno či druhé v různých řeckých rukopisech listu, původnější a starší je "srdce" (ovšem když dojde k diskusi o významu, srdce v hebrejském pojetí bylo sídlem nejvnitřnějších myšlenek, tj. významy obou slov se překrývají).

  • (ČEP) Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,
   náročné místo "osvícené oči srdce, abyste věděli" překládá ČEP "a osvíceným vnitřním zrakem viděli"; místo "jaká je naděje jeho povolání" překládá ČEP melodicky "k jaké naději vás povolal". "Jak bohaté a slavné je vaše dědictví" (ČEP) je melodické, ale selhává ve dvou věcech: v originálu je důraz na "bohatství slávy", tj je vhodnější přeložit "slávu" jako podstatné jméno, protože to je klíčové slovo první kapitoly; druhá věc: původní "bohatství slávy jeho dědictví ve svatých" překládá ČEP "jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu" -- mění "jeho dědictví" (= dědictví Boha) na "vaše dědictví" (sice snaha o interpretaci, ale ztěžuje se pochopení toho, co předcházelo, protože ve verších 11 a 14 je řečeno, že Hospodinovým dědictvím jsou jeho svatí).

  • (B21) Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích.
   "Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli" je podobně melodicky doplněno jako ČEP, "bohatství jeho dědictví mezi svatými" je přesně, na rozdíl od ČEP.

  • (SNC) Prosím ho, aby vám dal plné a jasné pochopení Kristova významu a dosahu jeho díla pro nás. Modlím se, aby ve vašem srdci zazářil odlesk slavné budoucnosti, k níž jsme pozváni, abyste si uvědomili, jak fantastického bohatství se stáváte plnoprávnými spolupodílníky. Vždyť vše, co patří Bohu, je i vaše! A prosím i o to, abyste se přesvědčili, jak neuvěřitelně velká je moc, která ve vás působí. Je to táž moc, která vzkřísila Krista z mrtvých a vyzdvihla ho až na čestné místo po pravici Boží.
   SNC je klasicky více interpetační, nemá vůbec aspiraci být doslovný; všech pět ostatních překladů uvádí modlitbu za Ducha moudrosti a zjevení, SNC volně: plné a jasné pochopení. "v jeho poznání, při jeho poznání" je zcela parafrázováno: "prosím ho, aby vám dal pochopení Kristova významu a dosahu jeho díla pro nás". Místo slova "naděje" SNC volně překládá "odlesk slavné budoucnosti"; "bohatství slávy jeho dědictví" naprosto parafrázuje vložením celé věty: "abyste si uvědomili, jak fantastického bohatství se stáváte plnoprávnými spolupodílníky; vždyť vše, co patří Bohu, je i vaše!", "přesahující velikost jeho moci" je v SNC též opsána a doplněna, ovšem text bravurně zvládl přechod mezi 19. a 20. veršem (vazbu "působení (19) -- působil (20)" zachycuje slovy: je to táž moc, která ...).

  • (ČJB) Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, díky němuž byste ho opravdu poznali! Kéž osvětluje oči vašeho srdce, aby vám ukázal, jakou naději vám otevírá jeho povolání, jaké poklady slávy v sobě zahrnuje jeho dědictví mezi svatými a jak mimořádné velikosti nabývá jeho moc pro nás věřící podle mocného působení jeho síly, kterou projevil v osobě Krista tím, že ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích.
   ČJB překládá "ducha moudrosti" (s malým "d" ... myšleno lidského ducha), na rozdíl od ČSP,BK (s velkým "D", myšleno Ducha svatého) -- to je otázka interpretace, původní řecký text malá a velká písmena nerozlišuje. "Jakou naději vám otevírá jeho povolání" je velmi melodické, i když "otevírá" v originálním textu není. "poklady slávy jeho dědictví mezi svatými" je přeloženo výborně, doslovné "bohatství" (ČSP,BK,B21,SPMP) je nahrazeno melodickým "poklady".

  • (PNS) aby vám BŮH našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v přesném poznání sebe sama; abyste věděli, když byly osvíceny oči vašeho srdce, jaká je naděje, ke které vás povolal, jaké je slavné bohatství, které chová jako dědictví pro svaté, a jaká je vše převyšující velikost jeho moci vůči nám, věřícím. Je to podle působení mohutnosti jeho síly, kterou působil v KRISTOVĚ případě, když ho vzbudil z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebeských místech,
   PNS překládá "ducha" s malým "d", i kdyby se jednalo o Ducha svatého, v souladu s věroukou Svědků Jehovových, že Duch svatý není osoba, ale Boží činná síla. "Když byly osvíceny" -- zde si nejsem jistý, zda je oprávněný překlad vedlejší větou, podle mne to v řečtině funguje jinak než v angličtině; zde řečtina má akuzativ, vedlejší věta by zde měla genitiv absolutní (tedy nejsem si jistý, ale překlad "aby vám Bůh dal ducha modrosti a osvícené oči srdce" se mi zdá přesnější). "Bohatství jeho dědictví pro svaté" podobně jako ČEP selhává v přesnějším překladu "bohatství jeho dědictví ve svatých", i když tyto dvě verze se liší jen mírně -- to, co je dědictvím "ve svatých", je připraveno i "pro další svaté" (možná mírný rozdíl je v tom, že překlad "ve svatých" zdůrazňuje, jak moc na nás Bohu záleží).

  • (SPMP) Aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v plném poznání jeho; abyste oči vašeho srdce měli osvícené, takže byste věděli, jaká je naděje jeho povolání [a] jaké bohatství slávy jeho dědictví v svatých a jaká přenesmírná velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme, podle působení mohutnosti jeho síly, jíž zapůsobil v KRISTU, když ho vzkřísil z prostřed mrtvých; i posadil ho na své pravici v nebeských místech
   "abyste oči vašeho srdce měli osvícené" místo doslovného "osvícené oči srdce vašeho"; "kteří věříme, podle působení mohutnosti jeho síly" -- čárka v této vazbě spojuje působení jeho síly s celou modlitbou (verš 17: aby vám Bůh dal, podle působení mohutnosti jeho síly), nikoli s naším věřením, a tak nabízí alternativní překlad, který není patrný v žádném z předchozích sedmi překladů (a zdá se mi legitimní, protože slovosled i volnější řazení myšlenek v řečtině to dovoluje) a který mi nepřišel na mysl při mém vlastním překladu listu Efezským před pěti lety (teď se dívám, že v NIV ta čárka je, ale nějak mi to před pěti lety nepřipadlo uvěřitelné, až dnes, když jsem viděl ten český překlad SPMP); KRISTU kapitálkami značí člen (= titul Mesiáše, Pomazaného) ... viz Pavlíkův úvod k jeho překladu NZ; v témže úvodu též vysvětluje volbu formulace "vzkřísil ho z prostřed mrtvých" -- volbou "z prostřed mrtvých" ukazuje na vkříšení k životu na zcela jiné rovině;

 • Další dílčí odlišnosti v Efezským 1,15-23:
  • verš 15: ke všem svatým: všechny překlady kromě ČEP (bratřím) a SNC (jeho vyznavačům);
  • verš 21: je jmenováno, jmenované (ČSP,SPMP), jsou vzývána (ČEP), se jmenuje (BK,PNS), jež bude možno jmenovat (ČJB), se vyslovuje (B21), SNC volně (jeho sláva nemá obdoby v minulosti ani budoucnosti);
  • verš 23: jenž všechno ve všem naplňuje (ČSP,PNS), přivádí k naplnění všecko, co jest (ČEP), všecko ve všech naplňujícího (BK ... naprosto přesně převádí větné tvary originálu), který/jenž naplňuje všecko ve všech (B21,SPMP ... vlastně jako BK, ale v současné češtině vloží vedlejší větu), který je naplněn, vším ve všem (ČJB: "je naplněn" je varianta překladu reflexivního "se naplňuje"), SNC volně: církev je ... naplněná jím samým, původcem a dárcem všeho.

 • Efezským 2,4-7:
  • (ČSP) Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem -- milostí jste zachráněni -- a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši.
   Velmi přesně, jen slovo "k životu" je doplněno (v originálu je pouze "spolu s ním nás probudil"); "kterou / jíž nás miloval" (ČSP,PNS,SPMP), si nás zamiloval ... ČEP,BK,ČJB; expresívnější je B21: Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou; SNC volněji, aby navázal na následující text: Ale Bůh tak nekonečně milosrdný, miloval nás do té míry, že ...).

  • (BK) Ale Bůh, bohatý jsa v milosrdenství pro velikou lásku svou, kterouž zamiloval nás, Také i nás, když jsme mrtví byli v hříších, obživil spolu s Kristem, (milostí spaseni jste), A spolu s ním vzkřísil, i posadil na nebesích v Kristu Ježíši, Aby ukázal v věku budoucím nepřevýšené bohatství milosti své, z dobroty své k nám v Kristu Ježíši.
   Velmi přesně, až možná na "v věku budoucím" (v originálu je spíše "v přicházejících věcích")

  • (ČEP) Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.
   "nadcházejícím věkům" je vynikající varianta. "uvedl na nebeský trůn" (ČEP) je trochu volnější vůči přesnému "posadil na nebesích/v nebeských místech" (ČSP,PNS). ČEP si tedy v Nové Smlouvě místy dovolí volnější interpretační únik, podobně jako B21 či SNC.

  • (B21) Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti.
   Přeházený slovosled poslední věty (vzhledem k ČSP,ČEP,ČJB,BK) lépe vyznívá svou úderností v současné češtině.

  • (SNC) Ale Bůh tak nekonečně milosrdný, miloval nás do té míry, že vzkřísil Krista, a tak nás, navždy ztracené pro naše hříchy, obdaroval novým životem. Jen Boží dobrotě máme co děkovat za tuto záchranu! Když vzkřísil Ježíše, vzkřísil s ním i nás, a když ho vyvýšil až do nebe, vyvýšil tam i nás. A teď může komukoliv předložit důkaz své přebohaté dobroty, patrné v tom, co pro nás Kristovým prostřednictvím vykonal.
   "Obživil nás" ... ČSP,BK,B21 (ČEP: probudil nás k životu ... zaměnuje slovesa ve verších 5 (probudil) a 6 (vzkřísil, živými učinil); ČJB: přivedl nás k životu; PNS: společně nás vzbudil; SPMP: nás s Kristem oživil; SNC volně: vzkřísil Krista, a tak nás obdaroval novým životem ... nespokojí se s překladem, ale interpretuje: Krista vzkřísil, nás obdařil novým životem, který ještě není totožný se vzkříšením ... perfektní interpretační práce!!)

  • (ČJB) Ale Bůh, jenž je bohatý v milosrdenství, pro velkou lásku, kterou si nás zamiloval, zatímco my jsme byli v důsledku svých vin mrtví, nás přivedl k životu s Kristem -- milostí jste spaseni! -- spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích, v Kristu Ježíši. Chtěl tím v budoucích časech ukazovat nesmírné bohatství své milosti svou dobrotou vůči nám v Kristu Ježíši.
   (společně) posadil na nebesích (ČJB,BK,B21,PNS), uvedl na nebeský trůn (ČEP ... slovo "trůn" je vloženo), posadil na nebeských místech (ČSP,SPMP), SNC volně: když ho vyvýšil až do nebe, vyvýšil tam i nás. Zajímavá alternativa překladu je (ČJB) "v budoucích časech".

  • (PNS) Ale Bůh, který je bohatý v milosrdenství, pro svou velkou lásku, kterou nás miloval, oživil nás spolu s KRISTEM, i když jsme byli mrtví v přečinech — byli jste zachráněni nezaslouženou laskavostí — a společně nás vzbudil a společně nás posadil v nebeských místech ve spojení s Kristem Ježíšem, aby se v budoucích systémech věcí projevilo vše převyšující bohatství jeho nezasloužené laskavosti v jeho milostivosti k nám ve spojení s Kristem Ježíšem.
   Interpretovat "v Kristu" pomocí "spojení s Kristem" se mi zdá velmi trefné, jak už bylo řečeno u Efezským 1. "V budoucích systémech věcí" je poněkud težkopádné, ale budiž ("v přicházejících věcích", "v přicházejícím věku" je přesnější). "V přečinech" je unikátní překlad! "Milost" (většina překladů) je v PNS překládána konkordantně jako "nezasloužená laskavost", což je docela milé a přesné. "Milostivost" je unikátní a trochu archaické, všechny další překlady mají "dobrotu" kromě SPMP (vlídnost) a SNC, která dané slovo originálu vypouští.

  • (SPMP) Bůh však, jsa pro svou velikou lásku, jíž nás miloval, bohat soucitem, nás, když jsme také byli mrtvi v proviněních, s KRISTEM oživil, (milostí jste zachráněni,) a společně vzkřísil a společně v nebeských místech posadil v Kristu Ježíši, aby ve věcích, jež nadcházejí, ukázal přenesmírné bohatsví své milosti ve vlídnosti k nám v Kristu Ježíši.
   Velmi přesný překlad, modeluje přesně starořečtinu, ve srovnání s ostatními českými překlady má "soucit" místo "milosrdenství"; "vlídnost" místo "dobroty" (či milostivosti -- PNS) -- to jsou jeho jedinečné příspěvky. "Jsa bohat soucitem" ... zachovává přechodníkovou vazbu, podobně jako BK (bohatý jsa), na rozdíl od ostatních překladů, které mají "(jenž je) bohatý v milosrdenství" (B21,SNC modelují volněji: Je tak nesmírně/nekonečně milosrdný(!).

 • Další dílčí odlišnosti v Efezským 2,1-10:
  • verš 1: první verš nemá sloveso, protože pokračuje věta započatá v Ef 1,15 (a končí vlastně v Ef 2,7). ČSP doplňuje "vzkřísil" (z verše 1,20), PNS doplňuje "obživil" z Ef 2,5 se stejným významem; ČEP: i vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy (doplněné sloveso: byli jste); BK: i vás obživil; B21: i vy jste byli mrtví ve sých vinách a hříších; SNC interpretuje: i vy jste kdysi byli pod kletbou, navždy odděleni od Boha (interpretuje slovo "mrtví" v řeckém textu, a to celkem zajímavě); jen ČJB, SPMP nechávají první verš bez slovesa -- ČJB: a vy, kteří ... (neuvádí žádné sloveso, zakončuje "..." a nechává větu nedoplněnou); SPMP: a vás, kteří jste byli mrtvi ... končí středníkem a navazuje ve verši 5, přesně podle o riginálu: a nás spolu s Kristem oživil;
  • verš 2: podle vládce mocnosti vzduchu (ČSP), podle panovníka autority vzduchu (PNS), poslušni vládce nadzemských mocí (ČEP), podlé knížete mocého v povětří (BK), podle knížete moci v povětří (ČJB), pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší (B21), podle toho, jež vládne pravomocí nad ovzduším (SPMP); SNC volně s předchozí větou: podléhali jste moci nepřátelské Bohu, která se rozprostírá nad světem.
  • verš 3: dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli (ČSP), činili jsme to, co chtělo tělo a myšlenky (PNS), dali jsme se vést svými sobeckými zájmy (ČEP ... celkem velmi volně!!), činivše to, což se líbilo tělu a mysli (BK ... přesně, včetně přechodníku), sloužili jsme rozmarům těla a hříšných myšlenek (ČJB), plnili jsme přání těla a mysli (B21), SNC volně spojuje s další větou: pro své vlastní sobecké zájmy; tak jsme byli (svou) přirozeností děti (dětmi) hněvu (ČSP,SPMP doslovně, včetně idiomu - podobně i PNS: byli jsme přirozeně dětmi zloby), tím jsme nutně propadli Božímu soudu (ČEP), byli jsme z přirození synové hněvu (BK), byli jsme přirozeně odsouzeni ke hněvu (ČJB), byli jsme svou přirozeností odsouzeni k Božímu hněvu (B21), tak jsme propadli Božímu trestu (SNC).
  • verš 8: zachráněni, záchrana (ČSP), zachráněni, a to (PNS,SPMP), spaseni, spasení (ČEP), spaseni, spása (ČJB), spaseni, to (BK,B21), SNC: zachráněni, a místo "to není z vás" říká "sami k tomu nemůžete přidat nic".
  • verš 9: není na základě skutků (ČSP), ne z vašich skutků (ČEP), ne z skutků (BK), ne díky skutkům (PNS), nepochází ze skutků (ČJB), není to ze skutků (B21), ne na základě činů (SPMP), SNC volně: na své záchraně nemáte vlastní zásluhy.
  • verš 10: stvořeni (stvořil nás) k dobrým skutkům, abychom v nich žili (ČSP), je konali (ČEP,ČJB), v nich chodili (BK,PNS,SPMP), se jim věnovali (B21), SNC volně interpretuje: on sám z nás udělal to, co jsme, a schopnost k dobrým skutkům jsme rovněž dostali od něho, proto je od nás samozřejmě právem očekává ... SNC nyní trochu stírá srozumitelnost spojenou s "novým stvořením".

 • Efezským 2,14-18:
  • (ČSP) Neboť on je náš pokoj; on oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu, ve svém těle zrušil nepřátelství -- Zákon s jeho příkazy a ustanoveními -- aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, učinil pokoj a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom Duchu.
   Velmi přesný překlad, až na detaily: doslova začíná verš 14 slovy: Vždyť on je náš pokoj, (on je) ten, kdo učinil oboje jedním a zbořil zeď rozdělení... Překlad ČSP výborně vsuvkou řeší zřejmě doslovně nepřeložitelnou posloupnost "nepřátelství ve svém těle, zákon ustanovení v nařízeních zrušil". Vsuvka dobře řeší i možný vztah Zákona k rozdělující hradbě.

  • (BK) Nebo onť jest pokoj náš, kterýž učinil oboje jedno, zbořiv hradbu dělící na různo, A nepřátelství, totiž zákon přikázaní v ustanoveních, vyprázdniv skrze tělo své, aby ty oboje vzdělal v samém sobě v jednoho nového člověka, tak čině pokoj, A v mír uvodě oboje v jenom těle Bohu skrze kříž, vyhladiv nepřátelství skrze něj. A přišed, zvěstoval pokoj vám, dalekým i blízkým. Neboť skrze něho obojí máme přístup v jednom Duchu k Otci.
   BK modeluje tento oddíl velmi dobře a překládá i přechodníkový rozměr; to si ze současných českých překladů může dovolit snad jen SPMP, protože přechodníky z moderní češtiny téměř zmizely, hlavně přechodníky minulé. Tento oddíl je náročný na překlad díky vazbám "obojí - ty dva - ty oba,oboje - obojí"; doslovný překlad realizují jen BK a SPMP -- všechny další překlady doplňují slova, která vysvětlují, že se jedná o skupinu židů a skupinu všech ostatních národů, kteří jsou v Kristu spojováni v jeden nový lid, nový organismus, "nového člověka". Objevují se zde proto různé vazby: jedni i druzí (ČSP), židé i pohané (ČEP), oba tábory, všichni (B21,SNC), z dvojího lidu udělal jeden jediný (ČJB, PNS), ze dvou stran (PNS).

  • (ČEP) V něm je náš pokoj, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem.
   Melodický překlad, proto občas překročí doslovnost: doslovné "nepřátelství" překládá jako "působí svár" (doplnil i sloveso); "v sobě, ve své osobě" překládá jako "svou obětí" (vloženo "obětí"), vkládá navíc "z žida i pohana" (na vysvětlenou); doslovné "máme přístup k Otci" překládá jako "smíme stanout před Otcem".

  • (B21) On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil „pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým,“ neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci.
   Melodický překlad, místo "čině pokoj" překládá "takto nám přinesl pokoj", místo "zabil" překládá "ukončil", na vysvětlenou doplňuje "oba tábory".

  • (SNC) Kristus spojil to, co bylo nesmiřitelně rozděleno přehradou židovských zákonů, která dělila svět na dva tábory. Kristovou smrtí tato zeď padla a oba tábory, až dosud nepřátelské, byly spojeny v jednu Boží rodinu, v jedno tělo a tak konečně zavládl mír. Ježíšův kříž obě strany smířil s Bohem, a tak zmizelo i vzájemné nepřátelství. Proto teď máme možnost všichni předstupovat před Boha Otce.
   Nejvolnější z českých překladů. V tomto oddílku kupodivu nepřidává, ale vypouští některé věty a obraty (např. "on je náš pokoj" je zcela vypuštěno; slovo "pokoj" se vyskytuje v původním textu čtyřikrát, zatímco SNC jej uvádí jen jednou a překládá jako "mír"; "přišel a zvěstoval mír vám, kteří jste (byli) daleko, i mír těm, co (byli) blízko" je zcela vypuštěno!!) za tu cenu, že zdůrazní hlavní myšlenku oddílu: v Ježíši Kristu bylo přineseno smíření, mír (původně i ČEP překládal "v něm je náš mír", ale revize textu v roce 2001 zřejmě nahradila slovem "pokoj", protože to je důležitý teologický termín -- tak se ČEP stal konkordantnějším, i když původní "v něm je náš mír" se mi velmi líbilo). Líbí se mi údernost SNC v tomto oddílku, ale je třeba říci, že při parafrázi se též něco ztrácí: SNC nezachycuje ve verších 14-18 posloupnost "Ježíš Kristus JE POKOJ - UČINIL POKOJ - ZVĚSTOVAL POKOJ", která v původním textu je obsažena.

  • (ČJB) Vždyť právě on je naším pokojem, on, který z dvojího lidu udělal jeden jediný tím, že zbořil přehradu, jež je oddělovala, zrušil ve svém těle nenávist, onen Zákon předpisů s nařízeními, aby ve své osobě stvořil z obou jediného Nového člověka, uzavřel mír a smířil je s Bohem, oba v jednom těle skrze kříž: ve své osobě usmrtil nenávist. Takto přišel vyhlásit pokoj, pokoj pro vás, kteří jste byli daleko, a pokoj pro ty, kteří byli blízko: skrze něho máme totiž oba v témže Duchu svobodný přístup k Otci.
   ČJB modeluje tento odddíl velmi doslovně. Jako jediný překlad zmiňuje variantu "zabil nepřátelství sám v sobě, ve své osobě" (ostatní překlady překládají en autó ve verši 16 jako "v tom = v kříži, skrze kříž", zatímco stejný obrat o jednu větu dříve, ve verši 15, překládají jako "v sobě" ... "aby v sobě z těch dvou stvořil"; tj. ČJB je nejpečlivější při překladu těch dvou vět stejně (ono to je stejně zvláštní fráze, překlad "ve své osobě" by spíše seděl na originální frázi "en heautó", ale navrhovaný překlad "ve své osobě, v sobě" je stejně asi nejvhodnější))

  • (PNS) On je totiž náš pokoj, on, který učinil ze dvou stran jednu a zničil mezistěnu, jež je oddělovala. Svým tělem zrušil nepřátelství, Zákon přikázání, který se skládal z výnosů, aby dvojí lid stvořil ve spojení se sebou v jednoho nového člověka a uzavřel mír a aby plně smířil obojí lid v jedno tělo Bohu prostřednictvím mučednického kůlu, protože skrze sebe usmrtil nepřátelství. A přišel a oznámil dobrou zprávu o pokoji vám, vzdáleným, a pokoj těm blízkým, protože skrze něho my, obojí lid, máme přístup k Otci jedním duchem.
   "Uzavřel mír" je místo doslovného "učinil pokoj" (ČSP); místo tradičního "skrze kříž" (prakticky všechny ostatní překlady) PNS uvádí "prostřednictvím mučednického kůlu" v souladu se svou věroukou, která kritizuje běžnou představu poprav jako popravu na dřevě překříženém dalším dřevem a místo toho uvádí, že to dřevo bylo jen jedno, a proto "kůl"; tento překlad mne nijak nepohoršuje, i když bych asi potřeboval čas na ověření historických souvislostí. Nicméně si myslím, že pokud je to přesvědčení překladatelů, jedná se o legitimní volbu (což si nemyslím například o překladu "ducha Božího" v Genesis 1,2 jako "Boží činné síly" -- to je naprostá změna originálního slova a lingvisticky je nepřijatelná) ... osobně bych možná překládal "popravčí kůl" -- to by ještě více vystihlo odsouzení Ježíše jako zločince. "Ve spojení se sebou" je výborné interpretační doplnění doslovného "v sobě", jak už bylo řečeno o překladu vazby "v Kristu" u Efezským 1. Doslovné "ty dva" nahrazuje srozumitelnějším "dvojí lid". Jinak překládá velmi přesně, "máme přístup k Otci" je stejně jako u ČSP, "uzavřel mír" je dobrým překladem doslovného "učinil pokoj" (podobně ČEP: nastolil pokoj).

  • (SPMP) Onť je náš mír, jenž obojí učinil jedním a přehradu oplocení zbořil tím, že ve svém mase odklidil nepřátelství, zákon příkazů záležející v ustanoveních, aby to dvojí sám v sobě zpracoval, v jednoho nového člověka, chtěje zjednat mír, a aby obojí v jednom těle uvedl v soulad s Bohem skrze kříž, zabiv jím nepřátelství, a přišed ohlásil v blahé zvěsti mír vám, kteří jste byli daleko, a mír těm, kteří byli blízko, neboť obojí skrze něho máme jedním Duchem přístup k Otci.
   Podobně jako BK modeluje přesně náročné výrazy "obojí-to dvojí-obojí-obojí" (viz tento oddíl u BK). "zpracoval" je poněkud nejasné, modernější "stvořil", "přetvořil" je srozumitelnější (všechny překlady "stvořil" kromě BK (vzdělal) a volného SNC (vypouští tento obrat); "chtěje zjednat" není kupodivu doslovné -- doslovné by bylo "čině" či "dělaje"; "uvedl v soulad" je jedinečné, všechny ostatní překlady mají "smířil, usmířil" kromě BK (v mír uvodě ... zachovává přechodník, který tedy SPMP nemá) a volného SNC (parafrázuje); Rozdíl mezi překladem sarks = maso, sóma = tělo zrovna v Efezským 2 nevyzní, protože jsou použita o fyzickém těle Krista v podstatě synonymně: "ve svém mase (sarks) odklidil nepřátelství", "aby obojí v jednom těle (sóma) uvedl v soulad s Bohem" (v jednom těle skrze kříž ... stále se jedná o Kristovo fyzické tělo), ale ve zbytku listu Efezským se trochu rozdíl rozehraje: sarks = fyzické tělo a fyzické dispozice, vztahy v zaměstnání; sóma = nové tělo, které Bůh buduje a vytváří z těch, co věří, církev je v tomto smyslu tělem Krista, skupinou, které Bůh dává růst.

 • Další dílčí odlišnosti v Efezským 2,11-22:
  • verš 11: pohané tělem (ČSP), původem pohané (ČEP), pohané podlé těla (BK), pohané - byli jste takoví v těle (ČJB), původně pohané, pokud jde o tělo (B21), v mase kdysi národy (SPMP), SNC se vyhýbá slovu "pohané", resp. interpretuje je: pocházíte z národů, které Židé považovali za bezbožné a nečisté; podobně i PNS se vyhýbá slovu pohané: byli jste podle těla lidmi z národů; nazývaní neobřízka těmi, kdo si říkají obřízka (ČSP,PNS,SPMP), kterým ti, kdo jsou obřezaní, říkají neobřezanci (ČEP), kteříž jste slouli neobřízka od těch kteříž slouli obřízka (BK ... podobně jako ČSP), byli jste "předkožkou", jak vám říkají ti, kteří si říkají "obřízka" (ČJB ... jediný překlad, který měl odvahu uvést originální znění), které ti, kdo patří k obřízce, nazývají neobřezanci (B21), SNC o obřízce vůbec nemluví (překlad míněný i pro děti a mládež: pocházíte z národů, které Židé pokládali za bezbožné a nečisté);
  • verš 12: odcizeni od společenství Izraele (ČSP), odloučeni od společenství Izraele (ČEP), odcizení od společnosti Izraele (BK), nepatřili jste k Izraelově obci (ČJB), odcizení od obce Israélovy (SPMP), oddělení od společnosti Izraele (B21), odcizeni Izraelskému státu (PNS), SNC spojuje s následujícím obratem a překládá: nevztahovala se na vás žádná zaslíbení daná vyvolenému národu; bez účasti na smlouvách zaslíbení (ČSP,ČEP přidává jen "Božího zaslíbení"), cizí od úmluv zaslíbení (BK), cizími lidmi vůči smlouvám o slibu (PNS), odcizení co do úmluv příslibu (SPMP), neměli jste nic společného se smlouvami zaslíbení (ČJB), cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení (B21), nevztahovala se na vás žádná zaslíbení daná vyvolenému národu (SNC); bez naděje a bez Boha na světě (ČSP:nemajíce naději ..., BK,SPMP: naději nemající ...,ČEP,B21,PNS velmi podobně), ani naději, ani Boha jste na tomto světě neměli (ČJB), nebyla pro vás tudíž naděje a Bůh pro vás neexistoval (SNC);
  • verš 13: stali jste se blízkými v krvi Kristově (ČSP), pro Kristovu prolitou krev (ČEP), díky Kristově krvi (ČJB), blízkými učiněni jste skrze krev Kristovu (BK), dostali jste se blízko Kristovou krví (SPMP), teď jste díky Kristově krvi blízcí (B21), SNC volně: co pro vás dříve bylo nedosažitelné, to vám Kristovou zásluhou patří, PNS volně: ve spojení s Kristem Ježíšem (trochu zavádějící, protože důraz je na Kristovo dílo, jeho smrt a její význam, nikoli na naše následné spojení s ním);
  • verš 19: Nejste cizinci a přistěhovalci (ČSP,ČEP,B21), hosté a příchozí (BK), cizinci ani hosty (ČJB), cizinci a návštěvníci (SPMP), cizími lidmi a cizími usedlíky (PNS), vetřelci a přivandrovalci (SNC ... expresívní!!); jste spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny (ČSP), jste spoluobčané svatých a členové/příslušníci Boží domácnosti (PNS členové, SPMP příslušníci), máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině (ČEP), spoluměšťané svatých a domácí Boží (BK ... úderně!!), jste spoluobčané svatých, patříte k Božímu domu (ČJB), spoluobčané svatých a členové Boží rodiny (B21), jste plnoprávnými členy jeho rodiny (SNC);
  • verš 20: úhelný kámen - všechny překlady kromě BK (gruntovní úhelný kámen), PNS (základní úhelný kámen), SPMP (hlavním nárožním kamenem) a SNC (ústřední kámen);
  • verš 21: v němž se celá stavba spojuje dohromady (ČSP), v něm je celá stavba pevně spojena (ČEP), na němž všechno stavení příslušně vzdělané (BK ... přesný slovosled), v něm se pevně spojuje každá stavba (ČJB ... možná varianta překladu), v něm se celá stavba spojuje (B21), on spojuje všechny své věrné (SNC), v němž veškerá stavba, vespolek skloubovaná, roste (SPMP), ve spojení s ním celá harmonicky spojená stavba roste (PNS);
  • verš 22: v něm(ž) jste i vy spolu budováni (ČSP,SPMP), v něm jste i vy společně budováni (ČEP), ve spojení s ním jste také vy dohromady budováni (PNS), na kterémž i vy spolu vzděláváte se (BK), v něm jste i vy začleněni do stavby (čJB), v něm se i vy společně budujete (B21), a vy také spoluvytváříte (SNC); v Boží příbytek v Duchu (ČSP), v duchovní příbytek Boží (ČEP), v příbytek Boží, v Duchu svatém (BK), abyste se stali Božím příbytkem v Duchu (ČJB), v sídlo Boha v osobě Ducha (SPMP), abyste byli Božím příbytkem v Duchu (B21), tento Boží příbytek (SNC);

C) Závěrem - stručná charakteristika každého z osmi dostupných překladů Bible do češtiny

Rád bych nyní seřadil překlady podle toho, jak byly historicky dokončeny
 • (BK ... 1613) Bible Kralická přežila až do dnešní doby určitě proto, že ji mnozí až dosud ještě čtou. I když existují mnohé pozdější překlady celé Bible -- např. Bible Svatováclavská z r. 1715, překlad Procházkův z r. 1804, překlad Tomáše Draského z r.1821, překlad Hejčl-Sýkora z r.1925 -- tyto jiné překlady nebyly v posledních čtyřiceti letech vydány knižně, ani nejsou přístupné na internetu, kdežto BK lze stále koupit a je též online na internetu [update 2016: Hejčl z roku 1930 a Sýkora z roku 1922 jsou nyní zvlášť nově na internetu v prostředí stránka o Bibli].

  • přednosti BK:
   • největší předností je to, že velmi přesně modeluje slovosled (často uvádí zájmena a přídavná jména až za podstatným jménem) a větnou strukturu (navazování jednotlivých vět v daném souvětí, přechodníkové vazby) původních jazyků Bible (hebrejštiny a řečtiny) -- tato charakteristika je snad dnes dosažena pouze v překladu SPMP (2014), který modeluje biblický text za cenu použití vyjadřovacích prostředků, které dnes v češtině nejsou běžné;

  • slabé stránky BK:
 • (ČEP ... 1979) Ve 20. století vznikly dva katolické překlady celé Bible (Podlahova Bible (1917-1925) = spojení Hejčlova Starého zákona a Sýkorova Nového zákona; dále Starý Zákon Josefa Hegera (1955-1958) s Novým zákonem Colovým (1961) (zdroj: J. Bartoň: Pět českých novozákonních překladů, ČBS 2013, strana 67). Ovšem v nekatolických církvích (Českobratrská církev evangelická, Československá církev husitská) byla stále používána přes tři sta let stará Kralická Bible (1613) a kromě Nového zákona Františka Žilky ze 30. let v těchto církvích nebyl dostupný novější překlad celé Bible, což volalo po širší přístupnosti nového překladu (přirozených prostředím pro vznik ČEP se pak stala Komenského evangelická teologická fakulta). K práci na projektu byli v průběhu pozváni zástupci šesti církví, včetně církve katolické.

  • přednosti ČEP:
   • velkou předností (či výsadou) ČEP je to, že všechny ostatní překlady Bible do současné češtiny přestihl o třicet let; tak posloužil mnoha lidem;
   • největší předností ČEP je jeho melodičnost -- poezie a krása překladu; tato vlastnost nebyla dosud předstižena žádným novějším překladem Bible z tohoto přehledu;

  • slabé stránky ČEP:
   • Slabou stránkou ČEP je koncepční rozdílnost mezi překladem Staré smlouvy a Nové smlouvy: i když týmy překladatelů pro Starou i Novou smlouvu spolupracovaly, překlad Staré smlouvy je moc přesný a překlad Nové smlouvy moc volný (až parafrázující).
   • Další slabinou je historická skepse překladu: některé výkladové poznámky a úvody k jednotlivým knihám nevyjadřují víru, že události popsané v Bibli se skutečně staly, i když všechny historické události lze interpretovat ve shodě s Biblí (ČEP tuto shodu interpretace s historií nehledá).

 • (PNS ... 1987) Překlad Nového Světa pochází z dílny Svědků Jehovových. Byl vytvořen v 70. a 80. letech dvacátého stolení na základě anglické předlohy publikované v roce 1961, s přihlédnutím do originálních jazyků. Důvod vzniku je podobný jako u ČEP: podobně jako evangelické církve, i Svědkové Jehovovi v Československu používali především několik století starý překlad BK, a tak uvítali příležitost přeložit anglický překlad stejné konfese do moderní češtiny (tato souvislost viz: Josef Bartoň, Pět českých novozákonních překladů, ČBS 2013, str.230).

  • přednosti PNS:
   • na řadě míst se jedná o velmi doslovný překlad, svou přesností a moderní češtinou srovnatelný s ČSP;
   • snahou o melodičnost a dynamičnost na některých místech se PNS blíží ČEP, ČJB, i když jejich melodičnosti nedosahuje (právě díky svým aspiracím na přesnost je někdy kostrbatý, podobně jako ČSP);

  • slabé stránky PNS:
   • Překlad až příliš reflektuje některé věroučné otázky Svědků Jehovových, zejména oddíly mluvící o Duchu Božím či Ježíši Kristu nejsou přeloženy stejně pečlivě jako ostatní části textu. Např. Genesis 1,2: "Boží činná síla" (PNS) místo "Boží Duch" (ČEP,ČSP), "Boží dech" či "Boží vítr" (ČJB). Další příklad: překlad slova "kyrios" v Novém Zákoně je na mnoha místech přeloženo jako Jehova a nikoli přirozenějším "Pán", kdy se má na mysli Ježíš Kristus (například Efezským 2,21; 5,17,19; 6,4.7.8), i když z literární analýzy je jasné, že text mluví o Ježíši Kristu. Argument překladatelů, že "kyrios" v NZ překládali slovem "Jehova" tam, kde se jedná o citace nebo narážky na verše SZ, nemá váhu, protože Ježíš často dělal stejné věci jako Bůh Otec, tj. v jeho životě se naplnily stejné či podobné věci, které jsou řečeny o Bohu ve SZ. Díky těmto věroučně zatíženým místům je překlad odsouzen k tomu, aby jej četli jen příslušníci jediné konfese, a to Svědkové Jehovovi, protože nedává dostatečnou svobodu pro odlišné výklady, které původní text dovoluje.

 • (SNC ... 2004) Překlad SNC vznikl se záměrem učinit biblický text co nejvíce srozumitelným pro děti a mládež nebo pro lidi, kteří nikdy nepřišli do kontaktu s církví a křesťanským prostředím.

  • přednosti SNC:
   • Největší předností SNC je srozumitelnost, necírkevnický jazyk. Mnohá slova originálu, která nejsou v běžné slovní zásobě současného českého (téměř biblicky negramotného) člověka, jsou "překládána" = zjednodušeně vyjádřena či vysvětlena v současné češtině.
   • Velkou předností SNC je kvalitní interpretace biblického textu: nepřekládá pouze, ale přidává třeba i vysvětlující věty do textu, snaží se tlumočit správný význam.

  • slabé stránky SNC:
   • Přílišná parafráze je též slabinou SNC: není to konkordantní překlad, tj. tytéž obraty na různých místech textu překládá různě (je zde nebezpečí ztráty souvislostí, které jsou v originálu jasně obsaženy).
   • Podobně důraz na interpretaci (= výklad textu) může být někdy slabinou u méně jasných textů: příliš jasný výklad v jednom smyslu vylučuje variantu jiného výkladu, kterou originální text umožňoval.

 • (B21 ... 2009) Díky tomu, že ČEP je (zejména v Nové smlouvě) překladem příliš volným (občas spíše parafrázuje, než aby překládal přesně), byla stále mezi křesťany potřeba překladu, který by přesněji vyjadřoval myšlenky jednotlivých vět (ne nutně překládal každé slovo přesně). Tímto myšlenkovým ekvivalentem (= funkčním ekvivalentem, dynamickým ekvivalentem) je dnes právě B21: překlad Staré smlouvy je v B21 učiněn volněji a čtivěji než ČEP (ale přitom dostatečně přesně), překlad Nové smlouvy je přesnější než ČEP.

  • přednosti B21:
   • Klíčovou předností B21 je břitkost, údernost a čtivost v současné češtině.

  • slabé stránky B21:
   • Jediným parametrem, kde B21 nedosahuje úroveň ČEP, je melodičnost. Příkrost a ráznost, a někdy i přesnost B21 vede k tomu, že formulace nejsou tak melodické jako v ČEP. Ale když o tom tak přemýšlím, pokud je B21 určena dnešnímu modernímu člověku, tak se vlastně o nedostatek nejedná, protože dnešní doba a dnešní jazyk a mluva nejsou melodické, ale spíše břitké a syrové. A tak B21 je určitě tím nejmodernějším překladem Bible, šitým na míru dnešní společnosti.

 • (ČSP ... 2009) Překlad ČSP vznikal z jiných důvodů, a sice z důvodů a) přesného překladu každého slova (= tzv. formální ekvivalent), i když překlad celé věty může pak být mírně kostrbatý); b) z důvodu konkordantnosti = co možná největší snahy překládat stejné slovo originálu na různých místech stejně. Doslovnost ČSP byla v roce 2014 předstižena doslovností překladu SPMP, protože SPMP se nezastaví ani před vytvářením nových slov, která v češtině dosud neexistovala nebo nejsou používána, kdežto ČSP klade důraz na použití moderní široce rozšířené češtiny.

  • přednosti ČSP:
   • Jedinečnou charakteristikou překladu je jeho přesnost při překladu jednotlivých slov a konkordantnost (= stejná slova na různých místech překládá stejně, pokud to kontext věty umožňuje).
   • Dalším výlučným rysem jsou kvalitní textové a výkladové poznámky. Cílem poznámek bylo psát věci naprosto jisté -- jen ty, které nejsou předmětem teologické či historické diskuse. Tím byl vytvořen systém poznámek, který svou kvalitou nemá v češtině obdoby.

  • slabé stránky ČSP:
   • Doslovný překlad může na některých místech působit těžkopádně, méně melodicky. I když je použit jazyk moderní češtiny, tak překlad údernosti B21 či hladké srozumitelnosti SNC prostě nedosahuje. Melodičnost ovšem nebyla cílem překladatelů a v průběhu práce na překladu zdůrazňovali, že jejich cílem je překlad studijní, nikoli uhlazený.

 • (ČJB ... 2009) V roce 1956, druhé revidované vydání 1973, vychází ve francouzštině překlad Bible týmu Jeruzalémské biblické školy s výkladovými historickými a literárními poznámkami. Překlad ČJB vznikal se záměrem zpřístupnit tyto biblické výkladové poznámky i českému čtenáři. Současně s překladem poznámek bylo tou nejlepší možností vytvořit i nový překlad Bible do češtiny, kterému by poznámky byly šity na míru. Překlad byl proveden na základě francouzského biblického textu, ale srovnáván též s původními jazyky hebrejštinou a řečtinou a s koncepcí výkladových poznámek francouzské Jeruzalémské Bible. Kromě 66 kanonických knih Bible obsahuje vždy též tzv. deuterokanonické knihy (Sírachovec, Knihy Makabejské, apod.)

  • přednosti ČJB:
   • Hlavní silou překladu je poznámkový aparát, kvůli kterému byl vlastně překlad pořizován; rád bych zdůraznil zejména některé literární rozbory biblických knih, které se snaží zachytit literární strukturu a charakteristický rys každé literární jednotky. Zajímavé jsou některé odkazy na literární souvislosti s jinými knihami Bible. Svými komentářovými poznámkami tak ČJB předstihla ČEP (zatímco poznámkový aparát je součástí každého výtisku ČJB, tak rozšířené komentářové výklady ČEP ke Staré smlouvě už nelze koupit, k Nové smlouvě ještě nebyly napsány [update 2022: k většině novozákonních knih překladu ČEP je už napsán Český emukenický komentář, ovšem ve formě tištěných knih ke koupi]).
   • Vzhledem k tomu, že se museli držet francouzské koncepce překladu Bible i poznámek, odvedli autoři ČJB velmi dobrou práci. ČJB si klade stejný cíl dynamického ekvivalentu jako B21, a navozuje tedy myšlenky srovnání ČJB s překlady ČEP a B21. Je jasné, že každý z těchto tří překladů bude přesnější a doslovnější na různých místech. ČJB je melodický a jazykově propracovaný - svou melodičností předstihuje B21 a je srovnatelný s melodičností ČEP.

  • slabé stránky ČJB:
   • Poznámkový aparát je též slabinou překladu. Kritické poznámky jsou stejně kritické k historii jako poznámky ČEP (nehledají shodu interpretace textu s historií). Například text Pentateuchu je rozdělen na dokumenty J, P, E, D, i když se jedná o hypotézu a i když neexistuje shoda v rozdělení biblického textu na tyto hypotetické prameny. Je patrné, že většina poznámek je už 40 let stará. Nebo přídavky ke knize Ester (dodané ze Septuaginty, řeckého překladu Staré smlouvy): není jasné, jak tyto přídavky souvisí s původní hebrejskou knihou Ester - pravděpodobně byly doplněny později, a proto zkreslují čtení knihy Ester v jejím původním rozsahu. Jako základní doplňující poznámky k textu Bible doporučuji spíše ČSP.

 • (SPMP ... 2014) Překlad SPMP je jedinečný v tom, že je dílem jednoho člověka, Miloše Pavlíka; ten se nechal inspirovat anglickým Darbyho překladem a vytvořil překlad Bible do češtiny, jehož cílem je čtenáři zprostředkovat co největší kontakt s originálními jazyky, tj. vytvořit překlad natolik doslovný, že už to v určitých chvílích překračuje meze běžného používání češtiny. Samozřejmě existuje hranice, za kterou už překlad jít nemůže -- samotný hebrejsko-český a řecko-český slovník překlad ani ve svých poznámkách neobsahuje. Přesto SPMP v úkolu zprostředkovat přesný otisk biblických jazyků v češtině jde ze všech českých překladů nejdál.

  • přednosti SPMP:
   • SPMP obsahuje výkladové, textové a odkazové poznámky v rozsahu srovnatelném s překladem ČSP a o něco menším rozsahu než poznámky k ČJB (tj. zařadil se mezi tři české překlady opatřené podrobnými poznámkami k textu -- poznámky tvoří zhruba třetinu celé knihy);
   • volbou slovosledu vět a svými jazykovými prostředky SPMP ještě předstihuje schopnost překladu BK modelovat původní jazyky a tak dává čtenáři zážitek velice blízký čtení originálních jazyků (zatímco BK byl nezvyklý svými už několik století starými slovy a prostředky, SPMP je nezvyklý spíše tím, že se "vzdává běžné češtiny" (= namísto běžných výrazových prostředků češtiny používá jiné) za cenu přesnějšího modelování originálního textu (např. zachovává delší věty v dnešní češtině málo běžné, zachovává některé přechodníkové vazby, vytváří nová slova (Gn 1,20: nechť se vody rozhemžují hemžením, nechť se rozlétá letounstvo (míněni jsou létající živočichové ... hromadné podstatné jméno), Gn 1,11 ... bylinstvo (hromadné podstatné jméno)), ponechává předložky originálu i v češtině (Gn 3,2: žena k hadovi řekla, Gn 3,4: had k ženě řekl ... hebrejština vytváří pády pomocí předložek, podobně jako angličtina -- a překlad SPMP to vše modeluje), infinitivní vazby originálu ponechává i v češtině (Gn 2,10 v SPMP: ke svlažování zahrady vycházela z Edenu řeka ... namísto tradičního: z Edenu vycházela řeka, aby napájela zahradu; Gn 2,15 v SPMP: A Hospodin, Bůh, vzal člověka a usadil ho v zahradě Édenu k obdělávání jí a k hlídání jí ... namísto tradiční skladby podle pravidel moderní češtiny (v ČEP): Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil). Tvůrci ČSP by možná řekli, že většinu informací o původních jazycích mají v systému poznámek, ale stejně budou lidi, kteří budou číst SPMP jako přesnější překlad, protože SPMP dává tu původnost bezprostředněji prožít.

  • slabé stránky SPMP:
   • Nedostatkem překladu je jeho silná stránka převedená do extrému, tedy menší srozumitelnost, když dostal přednost výrazový prostředek, který se v češtině neužívá (např. užití hebrejské předložky tam, kde v češtině předložka není, použití podstatných jmen slovesných na vyjádření infinitivních vazeb, místo např. běžného užití spojky "aby" a vedlejší věty účelové, apod.). Čeština SPMP je ještě těžkopádnější než čeština ČSP, protože SPMP přeloží doslovně originál českými termíny a už češtinu nijak zvlášť neuhlazuje (kdežto ČSP mnohé informace o originálních jazycích má v systému poznámek, zejména poznámek indexovaných levým horním indexem, ale samotná čeština ČSP pak je lépe upravená).
zpět na sérii: České překlady Bible


Diskuse:


lamilp, přidáno 20.12.2012, 17:35:05

Díky za recenzi.

Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: