o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2020
2019
2018

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o

Břeťa 2020-11-27 14:37:22 Pascal: Myšlenky: Při přechodu na nov
Bible 21


Břeťa Fajmon, 2.3.2010

Tento článek představuje překlad Bible 21 v sérii České překlady Bible.

Bible 21 či Bible - překlad pro 21.století (na internetu stránka týmu překladatelů či Bible 21 ONLINE (k Novému zákonu je k dispozici též AUDIO, na stránce hcjb.cz – Matouš, Marek, atd. až Zjevení ... měníte jen poslední číslo odkazu 1801 až 1827, mění se poslední dvě cifry podle pořadí biblické knihy v NZ) je překladem Bible dokončeným a poprvé knižně vydaným v dubnu 2009. Je prvním ze tří nových českých překladů celé Bible, které vyšly v roce 2009. Při započetí práce na překladu v 90.letech minulého století byl překlad označován zkratkou NBK (= Nová Bible Kralická), protože překladatelé při zahájení překladu každé kapitoly vycházeli ze znění Kralické Bible. Uprostřed práce na překladu se překladatelský tým rozešel a začaly vznikat dva překlady do češtiny - Bible 21 s cílem být samostatnějším novým překladem do češtiny s novými východisky, a Bible Kralická Revidovaná (BKR) s cílem zejména přenést bohatství původní Kralické Bible (tento překlad BKR nyní v roce 2010 dosud není dokončen, i když na České wikipedii je informace o tom, že během roku 2010 by měl vyjít Nový zákon). Dovolte mi se pokusit o zhodnocení překladu B21 po několika měsících jeho používání.

A) Zejména v Novém Zákoně je B21 na mnoha místech přesnější než ČEP

 • 1.list. Korintským 10,13 (B21): Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. ... Jak už bylo řečeno v recenzi o ČEP, v tomto verši je nepřesnost, kterou překlad B21 odstraňuje.

 • Jan 4,23 (B21): Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. (B21 je věrnější řeckému originálu -- v ČEP se nachází: Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili)

 • Jozue 19,33; Soudců 9,37: Dan Drápal (Zpověď překladatele Písma (článek 448) obsahuje i některé další nepřesnosti překladu ČEP) upozorňuje na slovo "božiště", které používá ČEP a které je dosti nejasné. B21 (i ČSP) v těchto verších používá slovo "dub", což jasněji ukazuje na posvátný strom nějakého božstva.

 • Efezským 1,1.15, jen jeden příklad za všechny: ČEP často překládá řecké slovo hagioi (svatí) slovem "bratři" -- B21 mnohem důsledněji překládá svatým, kteří jsou v Efesu či od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší lásce ke všem svatým (slovo "svatým" je ovšem v Bibli téměř vždy použito v jiném smyslu, než je chápe katolická církev -- "svatí" jsou v Bibli nazváni všichni dosud žijící věřící).

  Mimochodem, přesnější zrcadlení řečtiny vede i k "Efesu" se "s", i označení listu "Efeským" vynechává "z" a propašovává do češtiny řecké slovo Efesos.

 • 1. list Korintským 12,28; 14,2 atd. Bratři křesťané charizmatického stylu zbožnosti upozorňují, že překlad ČEP "mluvit ve vytržení rozličnými jazyky" není přesný, že slovo "ve vytržení" v řeckém originálu není. B21 překládá přesněji, pouze "mluvit jazyky" (lze očekávat, že překlad 12. až 14. kapitoly 1.listu Korintským je proveden v B21 pečlivěji, protože se jedná o jediné místo v novozákonních listech, které mluví o těchto projevech Ducha svatého).

B) Krása češtiny B21 nepředstihla krásu češtiny ČEP

Překlad B21 je na zadních deskách knižního vydání propagován jako překlad "v současné, čtivé češtině". Nejedná se ovšem o nějaký zjednodušující překlad, jak je vidět z následujících míst:
 • Ester 1,10: ČEP: ... sedmi dvořanům, obsluhujícím krále ...

  B21 překládá doslova ... sedmi eunuchům, kteří ho obsluhovali.

 • V Židům 2,16 je překlad ČEP o Ježíši Kristu: Neujímá se přece andělů, ujímá se potomků Abrahamových.

  Překlad B21 překládá opět doslova: Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se ujímá. (B21 je sice přesnější, ale spíše se mi líbí formulace ČEP) [update 2010: pochopil jsem, že doslovný překlad je zachován proto, že se jedná o citaci místa z Izajáše - odkaz najdete v tištěné verzi; na jiných místech NZ je už překládáno jako "potomek" či "potomstvo"]

 • Efeským (B21- bez "z" !! :-)) 6,10: posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci.

  Mnohem melodičtější a důraznější je pro mne překlad ČEP: svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

 • Matouš 20,28: (B21): Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé.".

  zdá se mi ČEP srozumitelnější (více český), nebo je to tím, že jsem naň už dvacet let navyklý?: Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."

 • Matouš 10,11: Ježíš vysílá své učedníky se zprávou o Božím království (B21): Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud neodejdete.

  překlad ČEP: Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet. (překlad ČEP se mi zde zdá vhodnější, více zdůrazňující myšlenku)
B21 je občas charakterizován břitkostí, až drsností projevu. Nejedná se v žádném případě o nějakou populární parafrázi, jakou je Slovo na cestu.

C) Charakteristika B21 je v "dynamickém ekvivalentu"

Hlavní rys B21 není v doslovnosti překladu jednotlivých slov, ale v tzv. "dynamickém ekvivalentu" -- to jednoduše znamená "v doslovnosti myšlenky, v doslovnosti významu věty". Jeden z překladatelů B21, Jiří Hedánek, ve své přednášce z roku 2005 používá pojem "funkční ekvivalent", který doufám znamená totéž (str.7 jeho textu): "volnější překlad, který se snaží překládat myšlenky, nikoli slova; tyto myšlenky se ale snaží reprodukovat dosti přesně". Já si pod tím dynamickým ekvivalentem přestavuji, že se snaží předávat ducha jednotlivých vět, jejich sílu, jejich poselství. To se projevuje následovně:

(i) Na některých místech je skutečně překlad košatější a melodičtější.
 • Vraťme se k Ester 1: Král požádal své služebníky, aby (verš 11): ČEP pokračuje: aby před něho přivedli královnu Vašti s královskou korunou. Chtěl národům a velmožům ukázat její krásu; byla totiž půvabného vzhledu.
  Na druhé straně B21 reaguje mnohem dynamičtěji: nařídil, ať před něj přivedou královnu Vašti v královské koruně, aby lidu i velmožům předvedl její krásu. A že to byla krasavice! (ČEP zde je přesnější, ale volnější B21 lépe vystihuje sílu textu)

 • Efeským 1,14: ČEP zde sděluje (dosti věrně řeckému originálu), že Duch svatý je: závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.

  B21 se snaží lépe vystihnot proud slov plynoucích z Pavlova srdce, kdy je Pavel vděčný za Boží milost v Duchu svatém: Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!
(ii) Na některých místech B21 nejen překládá, ale chce předat i teologii -- předává významy, nikoli doslovnou větu.
 • Židům 1,5: Autor listu Židům mluví o Ježíši Kristu, který vstal z mrtvých a byl uveden do nebe: Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl: "Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Otcem tvým"?

  Toto místo je citací Žalmu 2,7, který byl řečen při korunovaci krále Davida -- originál (a ČEP, ČSP, a dokonce i SNC) uvádí: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. B21 zde dobře vystihuje, že při korunovaci Izraelského krále nedošlo k žádnému plození, nýbrž že Bůh přijal krále za svého představitele na zemi; proto je překlad B21 vynikajícím teologickým ekvivalentem -- nejde zde o plození, ale o potvrzení krále.
(iii) Jiří Hedánek v již zmiňované přednášce (2005) upozorňuje, že z požadavku dynamického ekvivalentu se při práci nad překladem stal požadavek čtivosti v současné češtině: "snažíme se imitovat styl dobré české původní literatury, protože ta je zaměřena na přirozenou účinnost. V zájmu tohoto „literárního“ vyznění omezujeme prvky, které by mohly čtenáře rozptylovat a odvádět od souvislého čtení. Poznámky redukujeme na minimum, vlastně téměř žádné neuvádíme. Text sázíme do přirozených odstavců, nikoli do veršů a nikoli do sloupců, a udržujeme i jiné zvyklosti běžné literatury, jako jsou uvozovky, nadpisy oddílů a odsazování poetických nebo citovaných pasáží. Číslování veršů (nevtíravými typy) odsouváme na margo, tedy mimo text, kdežto čísla kapitol se proměnila spíše v jakousi ozdobu uvnitř textu, zatímco text se člení nezávisle, podle obsahu. Stylem nalezeným při práci na SZ jsme koncem loňského roku zcela přepracovali NZ, takže jeho 3. vydání (2004) se značně liší od předchozích dvou, zejména co do čtivosti. Bylo to nutné, jinak by nesoulad mezi stylem obou částí Bible byl až příliš zřetelný (což se někdy právem vyčítá ČEPu)."
 • Ezechiel 18,27 (ČEP): Když se však svévolník odvrátí od své zvůle, jíž se dopouštěl, a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě.

  (B21): Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě, zachrání se a bude žít.

  (dá se očekávat, že mnohé části B21 jsou ve srovnání s ČEP údernější, čtivější - modernější)

D) Závěr

Suma sumárum, moje zhodnocení: B21 vyniká břitkostí a úderností: na mnoha místech je zpřesněn překlad oproti ČEP (viz A)), na mnohých místech je lepší i jeho poetika (viz C)i)), ale občas působí méně srozumitelně či méně melodicky než ČEP (viz B)). Výborný je příspěvek dynamického ekvivalentu v oblasti teologie (viz C)ii)) – jen více takových míst, než jsem zatím našel. Oceňuji víru týmu překladatelů B21 v historickou přesnost Bible. Vzhledem k tomu, že ČEP i B21 jsou doslovnější či volnější na různých místech při významu konkrétních slov, tak jsou navzájem dobrými partnery, navzájem se doplňují v pohledu na text Bible. V současnosti čtu Bibli zejména v překladu B21 (zdá se mi obecně, že jde o čtivější překlad, v modernější češtině), ale vracím se k ČEP při veřejných zamyšleních či diskusích, pokud se mi zdá, že myšlenka daného verše je v ČEP vyjádřena lépe.

Někteří také kritizují nedostatek poznámkového aparátu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o jediný překlad Bible, který je bez rozsáhlejších poznámek (nejblíže je ČEP, jehož systém odkazů je i tak rozsáhlý), mohla by se tato věc stát silnou stránkou překladu – překlad B21 bez doplňujících a rozptylujících poznámek je dobrou branou přímo k textu Bible.

zpět na sérii: České překlady Bible


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: