o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2020
2019
2018

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o

Břeťa 2020-11-27 14:37:22 Pascal: Myšlenky: Při přechodu na nov
Slovo na cestu


Břeťa Fajmon, 28.10.2009

Tento článek představuje překlad Slovo na cestu v sérii České překlady Bible.

Slovo na cestu (na internetu jen zde) byl název překladu Nového Zákona, který vyšel poprvé v roce 1988 ve vydavatelství Luxpress. Dále v letech 1995-2004 vycházely sešity Průvodce životem, což byl vlastně revidovaný překlad Nového zákona, nově dodělávaný překlad Starého Zákona, a to vše doplněno výkladovými a studijními poznámkami přeloženými z anglické Life Application Bible for Students. Dnes můžete zakoupit buď celý text Bible bez poznámek (cca 500 kč), nebo celý text Bible s poznámkami (cca 1150 kč, nebo v lepší kožené vazbě cca za 1500 kč).

[Update 2011: Mnohem důkladnější recenze pojednávající o vzniku a charakteru překladu SNC: Josef Bartoň: SNC (Theologická Revue 2009).]

Cílem překladu je zpřístupnit Bibli mládeži a lidem církevního nebo náboženského prostředí zcela neznalým. Tomu je podřízen styl celého překladu. Jedná se o překlad volně parafrázovaný, do textu jsou doplněny celé věty s cílem vysvětlit jej a učinit co nejvíce srozumitelným.
 • Genesis 1,1 (Český ekumenický překlad): Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

 • Genesis 1,1 (Slovo na cestu): Na samém počátku historie naší země stojí Bůh. Ano, byl to On, kdo stvořil nebe a zemi.
Ekumenický překlad téměř doslova z hebrejštiny, SNC volně parafrázuje.
 • Genesis 3,1 (Český ekumenický překlad): Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“

 • Genesis 3,1 (Slovo na cestu): Ze všech zvířat, která Bůh na počátku stvořil, byl nejchytřejším tvorem had. A právě prostřednictvím tohoto tvora, jednoho dne k ženě promluvil Boží protivník satan: "Nevím sice, co je na tom pravdy, ale doneslo se mi, že Bůh vám dvěma zakázal jíst ovoce ze všech stromů rostoucích tady v zahradě."
Velmi důležitý oddíl Bible o pokušení prvních lidí Adama a Evy. SNC vkládá celou vysvětlující větu o tom, že pokušení přichází od Hospodinova protivníka (satana).

Jiný příklad, z Nového Zákona: ČEP překládá Matouš 3,2 a Matouš 4,17 tou stejnou větou, uvedenou i v řeckém originálu: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské". Nikoli tak SNC – tutéž větu překládá jinými způsoby:
 • Matouš 3,2 (z ústa Jana Křtitele): "Obraťte se od svých hříchů k Bohu, protože přichází jeho vyvolený král."

 • Matouš 4,17 (z úst Ježíše Krista): "Změňte se! Bůh je tu a zakládá na zemi svoje království!"
V obou místech se SNC vyhýbá řeckému slovu "pokání", jehož význam dnes není jasný, a překládá jednou "obraťte se od svých hříchů k Bohu", podruhé "změňte se". Oba překlady souvisí se slovem pokání a dobře jej vysvětlují. Navíc je různý překlad téže věty ovlivněn souvislostmi, kdy byla pronesena – z úst Jana Křtitele zaznívá výzva oznamující příchod krále, z Ježíšových slov můžeme cítit, že Král už přišel, že už je tady. Tím je v překladu vyjádřena gradace s důrazem na cíl celého Evangelia podle Matouše, že totiž Bohem ustanovený Král přišel v Ježíši Kristu. Díky snahu o zpřístupnění textu se však v SNC nyní ztrácí přímá souvislost mezi verši Mt 3,2 a Mt 4,17 – např. čtenář ČEP by si zřejmě všiml, že uvedené verše jsou naprosto totožné, tj. že Ježíš se svým poselstvím přesně navázal na poselství Jana Křtitele, a tak se k němu přihlásil jako ke svému předchůdci.

Dovolte mi ukázat sílu SNC ještě na několika místech z dopisu Efezským: Fascinuje mne, jak překlad SNC odstraňuje jednu překážku za druhou, aby člověk neznalý biblické terminologie zaslechl její poselství:
 • Na většině míst je (např. Ef 1,4; Ef 1,15; Ef 4,12) nahrazeno slovo "svatý" jinými slovy; myslím, že je to vhodné, protože význam toho slova neznalý čtenář Bible nechápe; slovo "svatý" z dopisu Efezským není zlikvidováno úplně (např. Ef 4,24; Ef 4,30), ale je vždy zvažováno podle kontextu, zda jej nenahradit něčím srozumitelnějším

 • Podobně je to se slovem "pohané", které je překladem řeckého ethné (národy) a myslí se jím všechny národy kromě židů – na rozdíl od ČEP se SNC v Ef 2,11 vyhýbá užití slova "pohan", ale naopak jej vysvětluje jako "národy, které židé pokládali za bezbožné". Dále (např. Ef 3,2; Ef 3,6; atd.) je slovo "pohan" užito i v překladu SNC, ale klíčový oddíl Ef 2,11-18 o vztahu židů a nežidů je výborně vysvětlen bez použití tohoto termínu.

 • Dokonce i slovo "evangelium" je pro mnohé nesrozumitelné; list Efezským se vyhýbá tomuto termínu a překládá jej srozumitelnějšími slovy (Ef 1,13 překládá slovem "poselství", Ef 6,15 slovy "radostná zpráva");
Právě při citaci několika veršů z Bible na internetu se mi všechny překlady jevily jako příliš "církevnické", jako vzálené od běžného života – překlad SNC se mi jeví jako "nejbližší běžnému životu", jako oslovující běžného českého člověka na tom místě, kde běžný český člověk většinou je (naznačujíc tak, že Bůh patří do běžného života každého z nás :-).
 • Efezským 3,17-19: A modlím se, aby Kristus zdomácněl ve vašich srdcích, kdo jste ho vírou přijali, a abyste zapustili kořeny hluboko do Boží lásky. Jen tak poznáte jako ostatní křesťané, co je Kristova láska v plné její šíři a délce, hloubce i výšce. Sami se přesvědčíte, jak je nezměřitelná a neobsažitelná, a budete nakonec prostoupeni skrz naskrz Bohem.
Tato citace se mi nelíbila v žádném jiném překladu než v SNC – v jiných českých překladech jsem viděl potřebu kromě této citace dodat vysvětlení některých použitých slov.

V překladu SNC se mi líbí nejen dílčí nahrazování některých slov, která mohou být nesrozumitelná, ale také některé teologické výklady oddílů při prvním čtení Bible zavádějících či nepronuknitelných. Příklad dvou míst opět z listu Efezským:
 • Efezským 1,10 (ČEP celkem věrně překládá z řeckého originálu): záměrem Boha je, aby přivedl vše na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.

 • Efezským 1,10 (SNC, označeno posunutě jako část verše 9): záměrem Boha je, aby nás ze všech stran, živé i mrtvé shromáždil navždy k sobě.
Pro někoho by tento verš čtený v ČEP mohl signalizovat, že všichni lidi nakonec budou zachráněni pro Boží království. Myslím, že to zde není řečeno – Bůh může totiž ty, co nechtějí do jeho království, z toho nebe a země vyloučit "někam jinam". Ale SNC se uvedení této nejasnosti naprosto vyhne, slovo "vše" používá v jiné souvislosti "ze všech stran", která dobře dávají důraz na Boha odhodlaného zachránit kohokoliv.
 • Efezským 4,6 (ČEP celkem věrně překládá z řeckého originálu): je jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a (je) ve všech.

 • Efezským 4,6 (SNC): Máme jednoho Boha Otce nad sebou a v sobě, a vše, co máme a jsme, je od něho.
Při prvním čtení ČEP mnozí (respektive většina) mohou nabýt dojmu, že zde se říká, že Bůh je Otcem všech lidí. Je to pravda? V určitém smyslu ano (Ef 3,15 ... Bůh je stvořitelem všech rodin a původcem všech vztahů), ale v určitém smyslu ne (list Efezským právě mluví o přijetí Bohem za syny a dcery u těch, kdo dříve s Bohem neměli nic společného); každopádně je otázka, co zrovna se myslí v Ef 4,6. Vykladači Bible jsou v této věci rozdělení na dva tabory: jedni říkají, že Ef 4,6 říká, že Bůh je Otcem všech lidí (a uvádějí pro to dobré důvody), jiní jsou toho názoru, že Ef 4,6 mluví o tom, že Bůh je Otcem všech křesťanů (= Otcem všech, které přijal, kteří stojí o to mít jej jako Otce). Já osobně jsem stoupencem druhého tábora, protože se mi zdá ze souvislostí Ef 4,7, že se mluví pouze o křesťanech, kde každému křesťanovi dal Bůh zvláštní dar a ve všech křesťanech zvláštně působí. Každopádně překlad SNC celou tuto vykladačskou diskusi "nechává na pozdější dobu", když slovíčko "všech" taktně vypouští a celý oddílek vykládá v souladu druhého tábora, tj. že list Efezským je napsán křesťanům a mluví "o všech křesťanech".

Právě poslední dvě citovaná místa ukazují na sílu SNC, ale také naznačují, kde by mohla být jeho slabina (stejně jako v jiných oblastech našeho života, slabinou je silná stránka přivedená do extrému). Silou SNC je to, že "uhlazuje" text Bible čtenáři, a chrání jej tak před přemýšlením, kterému já říkám "divergentní" (= přemýšlení odváděné do různých nepodstatných odboček, takže se nakonec nedostane k tomu podstatnému cíli). Tohle dělá SNC velmi dobře – schválně zkuste si najít oddíl v Bibli, kterému je pro vás obtížné rozumět; uvidíte, že překlad SNC na tento oddíl vrhne významné světlo, protože jej parafrázuje obyčejnými slovy.

Na druhé straně tato "uhlazenost" SNC je právě jeho slabinou, protože někdo by mohl říci: jak zrovna SNC ví, že ze dvou či tří možných výkladů textu je to jejich pochopení správné? V podstatě tato interpretace brání čtenáři číst původní biblický text. Ztrácí se důraz na některé teologické pojmy, které je důležité zachovat na různých místech Bible (nebo i různých místech téže biblické knihy). Ztrácí se "vícerozměrnost" některých míst, které chtějí pojmout souvislosti, spíše než sdělit jednu myšlenku.

Těchto nebezpečí si jsou dobře vědomi právě lidé, kteří měli možnost pracovat na jiných biblických překladech. Dan Drápal ve svém článku Překlady Písma (článek 485) varuje před nebezpečím parafrázovaných překladů. Ukazuje na nebezpečí vyvozovat z textu Bible věci, které tam evidentně nejsou. Říká, že naše nadržování parafrázím může naznačovat, že nemáme chuť se poselstvím Bible zaobírat důkladně. Jan Heller v rozhovoru pro Katolický týdeník (2007) říká: "Věc je jemnější: volný – řekněme příliš vstřícný – překlad Písma, a to kterékoliv jeho části, může vyvolat ve čtenáři pocit, že už vše zná a všemu rozumí, že tedy není třeba ptát se dál a jít do hloubky. Takový překlad pak může čtenáře ochudit o pohled do hlubin Božích tajemství."

Přes své slabiny je ve svých silných stránkách překlad SNC jedinečný – pomáhá čtenáři poprvé proniknout do Bible, aniž by byl zahlcen teologickými pojmy či církevní terminologií. Na některých náročných místech, kde různé překlady jsou věcí diskuse, překlad SNC dává jednu základní možnost překladu, s cílem věci nikoli pouze přeložit, ale vyjasnit a poskytnout tak nějaké porozumění textu spíše než žádné. Tím, že vždy předává významy, a nikoli jen překlad, bude SNC vždy důležitým hlasem při snaze o porozumění Bibli.

Navzdory silným stránkám SNC doporučuji VŽDY doplnit jeho čtení jakýmkoli jiným překladem Bible do češtiny. Učitelé Bible (Ronnie Stevens) nás učili, že Bible i přes některá místa náročná pro pochopení je milostným dopisem od Boha lidem (uprostřed skutečného života je to poselství lásky) – a stejně jako zamilovaný muž pečlivě čte dopis od své milé, zvažuje význam každého slova, aby přesně věděl, co měla na srdci, tak i každý, kdo pochopil, že Bohu na něm záleží, bude číst kromě SNC i další překlady.

zpět na sérii: České překlady Bible


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: