o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Marek
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2022
2021
2020

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Marek 13 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 24.3. 2023

13. kapitola Markova evangelia spolu s Mt 24-25 a Lk 21 tvoří „synoptickou apokalypsu“. Tato kapitola se zásadně odlišuje od ostatního textu Markova evangelia tím, že její značná část je napsaná literárním stylem, který můžeme označit jako apokalyptický.

Slovo apokalypsa (zjevení) se stalo pojmem označujícím určitý druh židovské literatury, která vznikala v letech 200 př. Kr. až 100 po Kr. Tento literární druh se dá označit za zjevení nebeských tajemství, zejména eschatologie. Apokalyptické spisy přinášely svým čtenářům útěchu, když ukazovaly na Boží soud, který jedněm přinese věčnou odměnu a jiným věčný trest.

Vrcholným dílem židovské apokalyptické literatury je 7. až 12. kapitola starozákonní knihy Daniel. V řadě vidění Dan 7-12 klade důraz na konečné a nevyhnutelné vítězství Božího lidu. Podle knihy Daniel jsou dějiny plně v Božích rukou, a právě tato skutečnost je jádrem jeho poselství. Vypráví příběh minulosti takovým způsobem, aby pronásledovaní Židé pochopili, že jejich utrpení tvoří součást Božího plánu, na jehož konci je věčná odměna pro Hospodinovy věrné.

Pokračovat ve čtení článku Marek 13

Marek 12 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 27.2. 2023

1 Začal k nim mluvit v podobenstvích: „Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž k lisu a vystavěl strážní věž; pak ji pronajal vinařům a odcestoval.

Začal k nim mluvit – posluchači byli zřejmě stejní jako v minulém rozhovoru. Četli jsme o nich v Mk 11,27: Když (Ježíš) procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákoníci a starší. A právě o těchto náboženských představitelích Hospodinova lidu Ježíš mluvil v tomto podobenství. A mluvil v něm o nich jako o zlých vinařích.

Pokračovat ve čtení článku Marek 12

Odkaz středověku pro dialog víry a rozumu


Břeťa Fajmon, 5.2.2022

V rámci dálkového studia teologie jsem si vybral k proseminární práci otázku, jaký je odkaz středověku pro dialog vědy a víry, nebo ještě lépe, protože to byla proseminárka z filosofie, jaký je odkaz středověku pro dialog víry a rozumu.

Nakonec je z toho takový pokus o průřez historií, jak šla historie v otázce rozumu a víry, a co si z toho můžeme odnést my, běžní obyvatelé 21. století. Založeno v podstatě na knize Pieper: Scholastika, kterou vřele doporučuji, protože celkem srozumitelně mluví o tom, co si o sobě, o historii, o nás lidech můžeme odnést z celkem dlouhého období 500 až 1500 AD.

Pokračovat ve čtení článku Odkaz středověku pro dialog víry a rozumu

Marek 11 – komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, 8. 1. 2023

1 Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků 2 a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte!

Olivová hora – vysoký kopec (826 m n.m.) na východ od starého Jeruzaléma. Od chrámové hory (740 m n.m.) a hory Sión (762 m n.m) ji odděluje údolí potoka Cedron. Olivová hora má jméno podle olivovníků, které jsou na jejích svazích pěstovány. Na jejím úpatí poblíž Cedronu je i Getsemanská zahrada.

Pokračovat ve čtení článku Marek 11

Starší články – archív 2022